Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Lwówek Śląski przetarg na dzierżawę nieruchomości w gminie Mirsk

Dodano: 2 lata temu Czytane: 164

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie Kamień gmina Mirsk

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zarząd Powiatu Lwóweckiego
ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

 1. dz. nr 173 o pow. 0,68 ha zabudowana:
  • budynkiem schroniska o pow. użytkowej 178,00 m2 i kubaturze 1190,00 m3,
  • budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 32,00 m2 i kubaturze 113,00 m3,
 2. dz. nr 174 o pow. 0,53 ha zabudowana:
 • budynkiem schroniska o pow. użytkowej 352,00 m2 i kubaturze 1606,00 m3,
 • ogrodzenie nieruchomości o długości 415 m

położone w obrębie Kamień, gmina Mirsk.

Dla ww. Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1S/00012733/0.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mirsk, uchwalonym przez Radę Miejską Gminy Mirsk uchwałą nr XLVIII/436/2018 z dnia 12 października 2018 r., ww. działki oznaczone są symbolem MP – tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz usług i produkcji niekolidujących z funkcją mieszkaniową.

Wyżej opisana nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie schroniska turystycznego. Dzierżawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego i zostanie z nim zawarta umowa na czas określony – 15 lat.

Wysokość czynszu dzierżawnego podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem do roku poprzedzającego waloryzację, ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. Waloryzacja następować będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia przez Prezesa GUS komunikatu.
 • Czynsz będzie wnoszony do 10 każdego miesiąca z góry.
 • Na dostawę mediów dzierżawca powinien zawrzeć odrębną umowę z ich dostawcą.
 • Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego wynosi 1.500,00 zł netto miesięcznie (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).
 • Wadium: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100).
 1. Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu, warunkami przetargu i projektem umowy dzierżawy.
 2. Część jawna przetargu, tj. otwarcie ofert i ich ocena formalna odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (ul. Szpitalna 4, II piętro, sala konferencyjna)o godz. 10.00.
 3. Warunki przetargu:
  • złożenie oferty w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej identyfikację oferenta z napisem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w Kamieniu” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna nr 4, II piętro – sekretariat,w terminie do dnia 30 lipca 2020 r. do godz. 15.30.
  • wniesienie w pieniądzu w terminie do dnia 30 lipca 2020 r. wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek bankowy Powiatu Lwóweckiego prowadzony przez Bank PKO BP S.A. nr 72 1020 5226 0000 6102 0546 2355. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
 4. Oferta sporządzona w języku polskim powinna zwierać:
 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
 • datę sporządzenia oferty;
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
 • oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
 • koncepcję zagospodarowania nieruchomości w tym:
 • zakres rzeczowy przewidywanych inwestycji i remontów z określeniem okresu ich realizacji;
 • koncepcję funkcjonowania i rozwoju schroniska;
 • kserokopię dowodu wpłaty wadium;
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w związku z przystąpieniem i udziałem w przetargu (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ogłoszenia).
Oferta i załączniki powinny być podpisane przez oferenta.
5. Komisja przetargowa dokona oceny oferty w następujący sposób:
 • za koncepcję zagospodarowania nieruchomości oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju schroniska oferent może uzyskać liczbę punktów w przedziale 1 – 60 pkt.
 • za zaoferowaną stawkę czynszu dzierżawnego oferent może uzyskać liczbę punktów w przedziale 1 – 40 pkt.
Suma uzyskanych punktów będzie stanowiła podstawę wyboru oferty.
6. Najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba, która wygra przetarg, zostanie powiadomiona o miejscu i czasie zawarcia umowy, a także przekazania przedmiotu dzierżawy.
7. Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygra, zaliczy się na poczet czynszu, a pozostałym oferentom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Zwrot wadium nastąpi na konto, z którego dokonano wpłaty na konto Powiatu Lwóweckiego.
8. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni niebyłym.
9. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn, jak też zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
10. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, I piętro pokój 111, w godzinach pracy urzędu, tel.: 75 782 28 94.

STAROSTA
Daniel Koko
Lwówek Śląski, dnia 1 lipca 2020 r.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.