Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Gdańsk przetarg na wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych

Dodano: 2 lata temu Czytane: 173

Przetarg ofertowy na wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenu Portu Lotniczego Gdańsk

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT
NA WYKONANIE OPERATU WODNOPRAWNEGO

Zarząd Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 
określanej dalej również jako Zamawiający 

zaprasza do składania ofert na wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych

z terenu Portu Lotniczego Gdańsk

Oczekiwany termin wykonania zamówienia: nie dłużej, niż 4 miesiące od zawarcia umowy z Wykonawcą.
Zainteresowanych Wykonawców zapraszamy do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz zapoznania się z aktualną dokumentacją w siedzibie Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o. w Gdańsku ul. Słowackiego 200.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w zakresie wykonania co najmniej trzech operatów podobnych do operatu stanowiącego przedmiot zamówienia.

Oferty w języku polskim z ceną, proponowanym terminem realizacji oraz minimum trzema referencjami potwierdzającymi wykonanie podobnych operatów należy składać, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie do dnia 31.07.2020. na adres:
Port Lotniczy Gdańsk Spółka z o.o.
ul. Słowackiego 200
80-298 Gdańsk
z dopiskiem "Operat wodnoprawny"

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w taki sposób, aby zapoznanie się z treścią oferty nie było możliwe przed jej otwarciem. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o.
Zamawiający wymaga podania w ofercie ceny ryczałtowej w walucie polskiej.

Wykonawca, który złoży ofertę, będzie nią związany nieprzerwanie od chwili jej złożenia aż do upływu 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o. w dniu następującym po terminie składania ofert.

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i jakości, kierując się w szczególności zaoferowanymi ceną i terminem realizacji oraz doświadczeniem Wykonawcy potwierdzonym przedłożonymi referencjami. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zostaną powiadomieni o wyniku postępowania lub o zakończeniu postępowania bez dokonania wyboru oferty.

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian w warunkach postępowania przed upływem terminu składania ofert, jak również prawo swobodnego wyboru oferenta, prawo odrzucenia ofert niezgodnych z warunkami określonymi w zaproszeniu, prawo żądania od Wykonawców wyjaśnień lub dodatkowych dokumentów oraz prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje odnośnie Zamawiającego dostępne są na stronie internetowej: https://www.airport.gdansk.pl/
Dodatkowe informacje: Kierownik Działu Eksploatacji tel. 058 348-11-35 e-mail: j.lewkowicz@airport.gdansk.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.