Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Nadleśnictwa Świętoszów przetarg na sprzedaż nieruchomości

Dodano: 2 lata temu Czytane: 196

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż 1 nieruchomości zabudowanej i 5 nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie PGL Nadleśnictwa Świętoszów

Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym w 2020 roku

na sprzedaż 1 nieruchomości zabudowanej i 5 nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie PGL Nadleśnictwa Świętoszów
 1. Nazwa oraz adres Sprzedającego:
  Nadleśnictwo Świętoszów, ul. Brzozowa 17; 59-724 Świętoszów,
  tel./fax: 75 731 12 59; 75 731 76 06
  e-mail: swietoszow@wroclaw.lasy.gov.pl
 2. Tryb sprzedaży:
  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.
 3. Położenie i podstawowe informacje o przedmiocie sprzedaży:
Miejscowość Przejęsław:
3.1. Działka nr 445
Nieruchomość zabudowana (pozostałości ścian fundamentowych budynku gospodarczego), pow. 0,1203 ha, KW
nr JG1B/00019646/6.
Cena wywoławcza – 7 800,00 zł
Wadium – 780,00 zł
Miejscowość Parowa:
3.2. Działka nr 151/1 i udział w 1/6 działki nr 151/7
Nieruchomość niezabudowana, pow. 0,1135 ha i udział w 1/6 w pow. 0,0838 ha stanowiącej drogę dojazdową wewnętrzną; KW nr
JG1B/00003902/4.
Cena wywoławcza – 18 000,00 zł
Wadium – 1 800,00 zł
3.3. Działka nr 151/2 i udział w 1/6 działki nr 151/7
Nieruchomość niezabudowana pow. 0,1117 ha i udział w 1/6 w pow. 0,0838 ha stanowiącej drogę dojazdową wewnętrzną; KW nr
JG1B/00003902/4.
Cena wywoławcza – 17 700,00 zł
Wadium – 1 770,00 zł
3.4. Działka nr 151/3 i udział w 1/6 działki nr 151/7
Nieruchomość niezabudowana, pow. 0,1128 ha i udział w 1/6 w pow. 0,0838 ha stanowiącej drogę dojazdową wewnętrzną; KW nr
JG1B/00003902/4.
Cena wywoławcza – 17 900,00 zł
Wadium – 1 790,00 zł
3.5. Działka nr 151/4 i udział w 1/6 działki nr 151/7
Nieruchomość niezabudowana, pow. 0,0950 ha i udział w 1/6 w pow. 0,0838 ha stanowiącej drogę dojazdową wewnętrzną; KW nr
JG1B/00003902/4
Cena wywoławcza – 15 400,00 zł
Wadium – 1 540,00 zł
3.6. Działka nr 151/5 i udział w 1/6 działki nr 151/7
Nieruchomość niezabudowana, pow. 0,1156 ha i udział w 1/6 w pow. 0,0838 ha stanowiącej drogę dojazdową wewnętrzną; KW nr
JG1B/00003902/4.
Cena wywoławcza – 18 300,00 zł
Wadium – 1 830,00 zł
Działki nie posiadają przyłączeń do sieci infrastruktury technicznej i komunalnej.
W pobliżu jest sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i telefoniczna.

Na działce 151/3 i 151/4 ustanowiona jest służebność przesyłu z TAURON Dystrybucja SA – Akt notarialny A nr 609/2014 z dnia
19.02.2014. Pozostałe nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań względem innych podmiotów.
Nieruchomości nie są ujęte w rejestrze zabytków.
Ceny podane w ogłoszeniu są cenami netto.
Do ceny sprzedaży zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w dniu sprzedaży przepisami.

4. Informacje dodatkowe:
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu oraz sprzedawanych nieruchomości można uzyskać w terminie do dnia 28.08.2020
w siedzibie Nadleśnictwa Świętoszów, ul. Brzozowa 17, 59-724 Świętoszów, w pok. nr 1, tel. 75 731 12 59; 504 173 844 w dniach
roboczych od godz. 730 do godz. 1500, osoba do kontaktu – Andrzej Mikosiak.

Niniejsze ogłoszenie publikuje się w wersji skróconej, pełna wersja została opublikowana na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa
Świętoszów
oraz na stronie internetowej nadleśnictwa: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_swietoszow

5. Data i miejsce przetargu:
Termin przeprowadzenia przetargu ustala się na dzień 31.08.2020 r. godz. 10:00.
Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Nadleśnictwa Świętoszów, ul. Brzozowa 17, 59-724 Świętoszów, w świetlicy
nadleśnictwa.

6. Wadium:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w/w nieruchomości.
Wadium może być wniesione w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej – (w takiej sytuacji dokument o ustaleniu gwarancji bankowej należy złożyć w kasie Nadleśnictwa Świętoszów) w terminie do dnia 28.08.2020.

Na dowodzie wniesienia wadium, należy podać numer lub numery ewidencyjne działek, których dotyczy wpłacone wadium. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek Nadleśnictwa Świętoszów Bank PKO BP S.A. o/Żagań nr 37 1020 5460 0000 5002 0003 7192, terminem spełnienia wpłaty wadium jest termin uznania wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego lub bezpośrednio do kasy Sprzedającego czynnej w godz. od 800 do 1400.

7. Składanie ofert:
Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 31.08.2020 r. do godz. 945 w sekretariacie Nadleśnictwa Świętoszów, ul. Brzozowa 17, 59-724 Świętoszów, osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w zaklejonej kopercie z napisem:
Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Nadleśnictwie Świętoszów

8. Informacje o skutkach niezawarcia umowy sprzedaży bez usprawiedliwionej przyczyny.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega
zwrotowi.

9. Informacje dodatkowe dotyczące sprzedawanej nieruchomości i przetargu
Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Świętoszów
mgr inż. Wojciech Moskaluk
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.