Dzisiaj jest: 28.10.2020, imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

Limanowa obwieszczenie o licytacji nieruchomości

Dodano: 3 miesiące temu Czytane: 117

Obwieszczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Limanowej o pierwszej licytacji nieruchomości udziału ½ części nieruchomości położonej w miejscowości Dobra gmina Dobra powiat limanowski

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej

na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2019. 14385 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 27 sierpnia 2020r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Skarbowego w Limanowej, mającego siedzibę przy ul. M. B. Bolesnej 9, w pokoju nr 02, bud. B.

odbędzie się: pierwsza licytacja udziału ½ części nieruchomości należącej do zobowiązanego Czesława Boczoń, położonej w miejscowości Dobra, gm. Dobra, pow. limanowski, woj. małopolskie.

Nieruchomość stanowi działka nr 1187/2 o pow. 0,07 ha, dla której Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Mszanie Dolnej, prowadzi księgę wieczystą nr KW: NS2L/00014545/7. Grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczo-garażowym, ogrodzony, zagospodarowany o nieregularnym kształcie. Nieruchomość z dostępem do pełnej infrastruktury technicznej.

Suma oszacowania wartości rynkowej udziału ½ części prawa własności nieruchomości zabudowanej, wynosi: 97 500,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset zł 00/100), zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi: 73 125,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia pięć zł 00/100).

Przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest: 9 750,00 zł. Wadium składa się na rachunek organu egzekucyjnego. Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy: NBP O/O Kraków, nr: 62 1010 1270 0044 3113 9120 0000.

W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze w godzinach 7.30 – 14.30 wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać, w Urzędzie Skarbowym w Limanowej pokój nr 106, akta postępowania egzekucyjnego (po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę, tel. 18 33 79 357).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnosić w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia licytacji.

Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołana licytacji bez podania przyczyn.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.