Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Ożarów przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Glinianach

Dodano: 2 lata temu Czytane: 116

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,3960 ha położonej w Glinianach przy ulicy Opatowskiej

Burmistrz Ożarowa
ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

oznaczonej numerem ew. 714/1 o pow. 0,3960 ha położonej w Glinianach przy ulicy Opatowskiej
zabudowanej budynkiem magazynowym dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu
prowadzi księgę wieczystą KI1S/00053526/2, stanowiącej własność Gminy Ożarów

Opis nieruchomości

Działka położona na obrzeżu wsi Gliniany, jest to teren byłego Kółka Rolniczego. Dojazd dobry drogą gminną. Na przedmiotowej działce w centralnej jej części usytuowany jest budynek magazynowy. Teren ogrodzony. Posiadający dostęp do drogi gminnej (ulica Opatowska) od strony południa. Od wschodu graniczy z działką prywatną stanowiąca grunt orny, od północy z lokalnym ujęciem wody znajdującym się na działce stanowiącej własność Gminy Ożarów zaś od zachodu z działką prywatną zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Działka wyposażona w podstawowe media techniczne: woda i energia elektryczna. Całkowita powierzchnia działki wynosi 3960 m2 w tym:
  • zabudowana 600 m2,
  • utwardzona (plac z trylinki) 1047,00 m2.

Budynek magazynowy murowany, wolnostojący, jednokondygnacyjny w kształcie prostokąta o wymiarach 48,20 m x 12,45 m. Powierzchnia użytkowa wynosi 480 m2.

Ściany wykonane z pustaka i cegły. Częściowo otynkowany. Fundament betonowy. Stropodach betonowy z płyt, kryty papą. Stolarka okienna stalowa, częściowe ubytki w oszkleniu. Drzwi bramy wjazdowe z blachy pokryte rdzą. Wewnątrz wylewki betonowe, w części socjalnej podłoga drewniana, brak drzwi wewnętrznych. Instalacja elektryczna. Na budynku zamontowane lampy oświetleniowe. Budynek zniszczony, zaniedbany, wymaga remontu. Duże ubytki tynku, zawilgocenia, w części socjalnej strop wsparty na drewnianych balach. Duże obszary zacieków, zagrzybienia. Brak rynien i rur spustowych. Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo na teren własny działki.

Plac częściowo utwardzony z trylinki o powierzchni 1047 m2, znaczna część porośnięta trawą, zniszczona. Duży stopień zużycia. Pozostała część terenu porośnięta trawą. Na placu znajdują się dwie lampy oświetleniowe na wysięgnikach jednoramiennych.

Ogrodzenie z siatki stalowej na fundamencie betonowym – długości 128 m i wysokości
1,60 m. Ogrodzenie niekompletne, słupki i siatka w wielu miejscach zniekształcona. Ogrodzenie kwalifikuje się do całkowitej wymiany.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Ożarów przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Ożarowie NR XXXV/259/2013 z dnia 22 października 2013 r. działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MN/RM – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej z dopuszczeniem usług. Działka objęta jest strefą ochrony konserwatorskiej - Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnobrzegu nr KL.VI-5350/205/81 z dnia 15.09.1981 r. (zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ozarow.pl .

Zagospodarowanie nieruchomości w sposób zgodny z przeznaczeniem.
  • Cena wywoławcza nieruchomości /budynku magazynowego, przynależności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości oraz działki/ wynosi 73.000 zł słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych.
  • Do ceny nieruchomości nie zostanie doliczony podatek VAT. Nieruchomość zwolniona.
Obciążenia oraz zobowiązania, które posiada nieruchomość
  • Nieruchomość zajmowana jest przez bezumownego użytkownika tj. osobę fizyczną składującą na placu oraz w budynku magazynowym swoje płody rolne, drewno, maszyny itp. Magazyn zamknięty jest na kłódki założone przez tego użytkownika.

Przetarg odbędzie się w dniu 3.09.2020 r. o godz. 10°° w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie, ul. Stodolna 1 pok. nr 16.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
  • dowodu tożsamości,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (treść oświadczenia w załączeniu).
Wadium w wysokości 8.000 zł słownie: osiem tysięcy złotych, należy wpłacić w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Ożarowie BS Ożarów Nr 98942300002001000531940005 nie później niż do dnia 31.08.2020r. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku bankowym najpóźniej w dniu 31.08.2020 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na okres 30 dni poprzez zamieszczenie na stronie internetowej urzędu www.ozarow.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ozarow.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ożarowie, tablicy ogłoszeń sołectwa Gliniany oraz zamieszczenie w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest sprzedawana nieruchomość (dziennik ECHO DNIA).

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ożarowie ul. Stodolna 1, II piętro, pokój numer 27 od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500 lub telefonicznie 15 8610-700 do 702 wew. 105, ponadto po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem ds. gospodarki gruntami Tomaszem Pietrasem, możliwe jest obejrzenie przedmiotowej nieruchomości.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.