Dzisiaj jest: 28.10.2020, imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

Przetarg na dostawę materiałów lakierniczych

Dodano: 3 miesiące temu Czytane: 70

Przetarg nieograniczony sektorowy nie podlegający przepisom Ustawy - Prawo zamówień publicznych na dostawę materiałów lakierniczych

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. 
80-252 Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina 2
ogłasza

przetarg nieograniczony sektorowy nie podlegający przepisom Ustawy - Prawo zamówień publicznych

na dostawę materiałów lakierniczych
 1. Termin realizacji zamówienia: 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na Część I, II i III
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składa ofert alternatywnych lub wariantowych.
 4. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
  • dysponują potencjałem technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
 5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na naszej stronie internetowej www.gait.pl - przetargi.
 6. Kryteria oceny: cena - 100 %
 7. Termin składania ofert - 13.08.2020 r. godz. 09:30.
 8. Oferty należy składać w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk pok. nr 17.
 9. Otwarcie ofert dnia 13.08.2020r. o godz. 10:30 w siedzibie Gdańskich Autobusach i Tramwajach Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2 80-252 Gdańsk pok. nr 7 lub 17.
 10. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.