Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Przetarg na utrzymanie czystości wagonów tramwajowych

Dodano: rok temu Czytane: 95

Przetarg nieograniczony sektorowy na utrzymanie czystości wagonów tramwajowych w Zajezdni Tramwajowej Gdańsk-Nowy Port i w Zajezdni Tramwajowej Gdańsk-Wrzeszcz

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. 
80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 
ogłasza

przetarg nieograniczony sektorowy pn.

"Utrzymanie czystości wagonów tramwajowych w Zajezdni Tramwajowej Gdańsk-Nowy Port i w Zajezdni Tramwajowej Gdańsk-Wrzeszcz"
 1. Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, alternatywnych lub wariantowych.
 3. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
  • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na naszej stronie internetowej www.gait.pl - przetargi.
 5. Kryteria dokonywania oceny ofert: cena - 60%, organizacja pracy - 20%, liczba osób realizujących usługę - 20%
 6. Termin składania ofert upływa dnia 12.08.2020 r. o godz. 9:30, GAiT Sp. z o.o., 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 pok. nr 7 lub 17.
 7. Otwarcie ofert dnia 12.08.2020 r. godz. 1015 w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. o .o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2 pok. nr 7 lub 17.
 8. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.