Dzisiaj jest: 24.10.2020, imieniny: Arety, Marty, Marcina

Przetarg na modernizację układów napędowych

Dodano: 3 miesiące temu Czytane: 60

Przetarg nieograniczony sektorowy na wykonanie modernizacji układów napędowych i sterowania w 3 tramwajach typu N8C-MF01

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. 
80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 
ogłasza

przetarg nieograniczony sektorowy

pn. "Modernizacja układów napędowych i sterowania w 3 tramwajach typu N8C-MF01"
 1. Termin realizacji zamówienia - od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert alternatywnych lub wariantowych.
 4. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
  • dysponują potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi
  • do wykonania zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na naszej stronie internetowej www.gait.pl- przetargi.
 6. Kryteria dokonywania oceny: Cena - 80 pkt, Gwarancja na zmodernizowane tramwaje typu N8C-MF01 w zakresie wykonanej modernizacji układów napędowych i sterowania - 20 pkt.
 7. Termin składania ofert upływa dnia 18.08.2020 r., do godz. 9:30.
 8. Oferty należy składać w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, pokój nr 17.
 9. Otwarcie ofert dnia 18.08.2020 r., o godz. 10:15 w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, pok. nr 17.
 10. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.