Dzisiaj jest: 28.11.2021, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Przetarg na regenerację osi napędowych do tramwaju

Dodano: rok temu Czytane: 97

Przetarg nieograniczony sektorowy na wykonanie regeneracji 30 sztuk osi napędowych do tramwaju typu 120 NaG Pesa łącznie z odtworzeniem uzębienia czołowego

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. 
80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 
ogłasza

przetarg nieograniczony sektorowy

pn. "Regeneracja 30 sztuk osi napędowych do tramwaju typu 120 NaG Pesa łącznie z odtworzeniem uzębienia czołowego"
 1. Termin realizacji zamówienia - 3 lata od dnia zawarcia umowy.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert alternatywnych lub wariantowych.
 4. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
  • dysponują potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi
  • do wykonania zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na naszej stronie internetowej www.gait.pl- przetargi.
 6. Kryteria dokonywania oceny: Cena - 80%, gwarancja 20%.
 7. Termin składania ofert upływa dnia 18.08.2020 r., do godz. 9;30.
 8. Oferty należy składać w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, pokój nr 17.
 9. Otwarcie ofert dnia 18.08.2020 r., o godz. 10:00 w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, pok. nr 17.
 10. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.