Dzisiaj jest: 24.10.2020, imieniny: Arety, Marty, Marcina

Przetarg na dostawę i montaż ciepłomierzy

Dodano: 3 miesiące temu Czytane: 55

Przetarg nieograniczony na dostawę demontaż i montaż ciepłomierzy z aktualną cechą legalizacyjną oraz na wprowadzenie elektronicznego systemu odczytu i monitoringu pracy

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szóstka"
ogłasza

przetarg nieograniczony na realizację w 2020r. robót polegających na 

  • dostawie, demontażu, i montażu ciepłomierzy z aktualną cechą legalizacyjną i datą produkcji nie dalszą niż z 2020r. oraz na wprowadzenie elektronicznego systemu odczytu i monitoringu pracy wraz z indywidualnym rozliczeniem kosztów ogrzewania w budynkach przy ul. Bajana 45-45d, ul. Bajana 37-43a, ul. Skrzydlatej 11-21b we Wrocławiu, należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Szóstka”
  • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  2. dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności,
  3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
  4. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane,
  6. wpłacili wadium w wysokości 7 000,00 zł ( siedem tysięcy złotych ).
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA O/III WROCŁAW nr 37 10205242 0000 2502 0018 1719. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowy Zamawiającego w terminie do dnia 19.08.2020 r. do godziny 10.00.

Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

Szczegóły dotyczące robót zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, można uzyskać pod numerem telefonu 71/ 78 210 90, 53 lub poprzez e-mail techniczny@smszostka.pl.

Koszt nabycia specyfikacji wynosi 150,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT.

Kwotę należy uiścić na numer rachunku Zamawiającego PKO BP SA O/III Wrocław nr 37 1020 5242 0000 2502 0018 1719. Po przesyłaniu potwierdzenia na adres emailowy: techniczny@smszostka.pl, zostanie odesłana w formie elektronicznej Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ należy przesłać pocztą na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach do dnia 20.08.2020 r. do godz.10.30 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Jerzego Bajana 31A.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.