Dzisiaj jest: 24.10.2020, imieniny: Arety, Marty, Marcina

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej na Podgórzu

Dodano: 3 miesiące temu Czytane: 98

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1265 ha położonej w obrębie P-9 jednostka ewidencyjna Podgórze w Krakowie

WYCIĄG  Z  OGŁOSZENIA  O PRZETARGU
Prezydent Miasta Krakowa
ogłasza

przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 81/4, o powierzchni 0,1265 ha, położonej w obrębie P-9, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętą księgą wieczystą nr KR1P/00292411/2, zabudowanej budynkiem mieszkalno – użytkowym położonym przy ul. Generała Bohdana Zielińskiego Nr 7 w Krakowie
  • Cena wywoławcza wynosi: 1 552 000,00 zł
  • Wadium wynosi: 156 000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od  towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 2174 – z póź. zm.). 

Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość, podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon Św. Jacka- Twardowskiego”, zgodnie z którym przeznaczona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinną, o symbolu MN.3. Północna część przedmiotowej nieruchomości położona jest poza nieprzekraczalną linią zabudowy.

Działka nr 81/4 zabudowana jest murowanym budynkiem mieszkalno-użytkowym, o powierzchni użytkowej 245,73 m2, wybudowanym w 1936 roku. Budynek posiada 3 kondygnacje (piwnice pod całym budynkiem, wysoki parter i mansardę z częścią mieszkalną), wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, gazową oraz elektryczną, ogrzewanie c.o. indywidualne.

W budynku znajdują się 3 niewydzielone hipotecznie lokale mieszkalne stanowiące obecnie pustostany i jeden niewydzielony hipotecznie lokal użytkowy, o pow. 45,03 m2, objęty umową najmu zawartą na czas nieoznaczony. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje bez rozwiązania umowy najmu, zgodnie z art. 678 i 679 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń. Działy III i IV księgi wieczystej KR1P/00292411/2 nie zawierają wpisów.

Osoby zainteresowane nabyciem budynku mogą go oglądać w dniach 28.08 i 18.09.2020 r. w godz. 14.30 – 15.00.
 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 202/6 o powierzchni 0,1119 ha, objętej KW KR1P/00199707/2, położonej w obrębie P-21, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Golikówka. 
  • Cena wywoławcza wynosi: 535 000,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT
  • Wadium:  54 000,00 zł
Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rybitwy – Północ”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/315/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. Zgodnie z w.w planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN22, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinną z zielenią towarzyszącą: wolnostojącą, bliźniaczą lub zabudowę szeregową, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt.1 wymienionej wyżej uchwały. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się możliwość lokalizacji zabudowy usługowej wolnostojącej; wolnostojących lub dobudowanych budynków gospodarczych; obiektów małej architektury, urządzeń i budowli bezpośrednio związanych z urządzeniem ogrodów przydomowych; obiektów i urządzeń rekreacyjnych; terenów obsługi komunikacyjnej, które stanowią nie wyznaczone na rysunku planu drogi wewnętrzne, dojazdy i dojścia do budynków, parkingi niezbędne dla obsługi budynków mieszkalnych i usługowych, w tym parkingi i garaże w podziemiach lub wolnostojące i dobudowane; sieci infrastruktury technicznej.

Obsługa komunikacyjna nieruchomości dla istniejącego zagospodarowania kształtowana jest od drogi publicznej kategorii gminnej – ul. Golikówka. Z uwagi na fakt, iż  przylegające do działki nr 202/4 i 202/7 stanowiące własność Gminy Miejskiej Kraków, po których przewidziana jest obsługa komunikacyjna nieruchomości, nie posiadają użytku „dr” (droga), konieczne będzie ustanowienie po terenie całych działek nr 202/4 i 202/7  służebności przejazdu, przechodu i przejścia z mediami, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 202/6. Nabywca nieruchomości gruntowej oznaczonej  nr działki 202/6 ustalony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zobowiązany będzie do zapłaty, na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, jednorazowej opłaty w  kwocie 1 426,00 zł netto + 23 % podatku VAT w wysokości 327,98 zł, tj. łącznie kwoty 1 753,98 zł brutto płatnej najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości i ustanowienia służebności.

Obowiązek urządzenia i utrzymania drogi obciąża właściciela nieruchomości władnącej. Służebność przechodu, przejazdu i przejścia z mediami uprawnia właściciela nieruchomości władnącej do wybudowania drogi służebnej i przeprowadzenia mediów.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń.  Działy III i IV KW KR1P/00199707/2 nie zawierają wpisów.

Z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego ul. Mogilska 41 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa https://www.bip.krakow.pl/Rozwój Miasta/Planowanie Przestrzenne.

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w dniu 29 września  2020 r. w  Sali  Obrad im. F. Maryewskiego, Rynek Podgórski 1
  • poz. 1 – godz.    9.00                   
  • poz. 2 – godz.  10.00
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza, z oznaczeniem w tytule przelewu uczestnika przetargu i sprzedawanej nieruchomości, wyłącznie przelewem na rachunek depozytowy Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Finansowego pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 24 września 2020 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemicznym i koniecznością podjęcia działań minimalizujących ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 uprzejmie informuję, iż:
  • ilość osób dopuszczonych do przetargu odpowiadać będzie ilości wpłaconych wadium, wyklucza się obecność osób towarzyszących,
  • uczestnik przetargu będzie uprawniony do wejścia do budynku, w którym odbywa się przetarg nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia przetargu,
  • uczestnik przetargu powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej (maska, rękawiczki) zgodnie z obowiązującymi na dzień przetargu ogólnokrajowymi procedurami bezpieczeństwa.
 
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808 w godzinach pracy urzędu.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu zamieszczona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa https://www.bip.krakow.pl/ Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/.

Przetargi zostaną przeprowadzone na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 65, poz. 284, poz. 471, poz. 782.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.