Dzisiaj jest: 23.10.2020, imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna

Przetarg na wykonanie remontów dróg i chodników

Dodano: 2 miesiące temu Czytane: 39

Przetarg nieograniczony na wykonaniu remontów również awaryjnych i cząstkowych w zakresie nawierzchni dróg chodników ciągów pieszych opasek dojść do klatek schodowych budynków miejsc postojowych

Przetargi na maila
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szóstka”
54-129 Wrocław ul. Bajana 31a,
tel. 71 782 10 55 fax: 71 351 68 84
www.smszostka.pl, e-mail: sekretariat@smszostka.pl
NIP: 894-24-12-215 Regon: 931177150, KRS nr: 0000070952
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS
OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Wykonaniu remontów, w tym awaryjnych i cząstkowych, w zakresie nawierzchni dróg, chodników, ciągów pieszych, opasek, dojść do klatek schodowych budynków, miejsc postojowych w różnych lokalizacjach zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Szóstka” we Wrocławiu

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  • a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  • b) dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności,
  • c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
  • d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane,
  • f) wpłacili wadiumw wysokości 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych).
  • Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA O/III WROCŁAW nr 37 10205242 0000 2502 0018 1719. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowy Zamawiającego w terminie do dnia 26.08.2020 r. do godziny 15.00.
Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

Szczegóły dotyczące robót zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, można uzyskać pod numerem telefonu 71 78 210 52/53, 71 88 900 12, 71 78 210 90 lub poprzez e-mail techniczny@smszostka.pl.

Koszt nabycia specyfikacji wynosi 150,00 zł netto plus obowiązujący podatek VAT.
Kwotę należy uiścić na numer rachunku Zamawiającego PKO BP SA O/III Wrocław nr 37 1020 5242 0000 2502 0018 1719. Po przesyłaniu potwierdzenia na adres e-mailowy: techniczny@smszostka.pl, zostanie odesłana w formie elektronicznej Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ należy dostarczyć na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach do dnia 27.08.2020 r. do godz. 13.00 do sekretariatu Spółdzielni przy ul. Jerzego Bajana 31A we Wrocławiu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.