Dzisiaj jest: 28.11.2021, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Przetarg na wynajem lokali użytkowych w Skierniewicach

Dodano: rok temu Czytane: 106

Przetargi nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych przy ulicy Iwaszkiewicza 13 i ulicy Kopernika 5


Przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach na maila

Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Skierniewicach
ogłasza

dwa przetargi nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych przy

 1. ul. Iwaszkiewicza 13 o powierzchni 54,50 m2
 2. ul. Kopernika 5 o powierzchni 18,22 m2
Oferty pisemne prosimy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „przetarg na wynajem lokalu przy ul. Iwaszkiewicza 13/Kopernika 5 w Skierniewicach” w Sekretariacie Spółdzielni – pok. 5 przy ul. Kopernika 5 do dnia 17.08.2020 r. do godziny 12.00.

Oferta musi zawierać
 1. Imię, nazwisko, adres oferenta w przypadku osoby fizycznej lub nazwę firmy i siedzibę w przypadku osoby prawnej;
 2. Datę sporządzenia oferty;
 3. Proponowaną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat za media,
 4. Proponowany sposób wykorzystania lokalu;
 5. Oświadczenie, że oferent:
 • zapoznał się z warunkami podanymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
 • zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i ewentualny remont wykona we własnym zakresie i na własny koszt
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osób fizycznych)
Cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej (bez podatku VAT i opłat za media) wynosi:
 • lokal przy ul. Iwaszkiewicza 13 15,00 zł.
 • lokal przy ul. Kopernika 5 14,00 zł.
Wadium w kwocie odpowiednio
 • lokal przy ul. Iwaszkiewicza 13 – 1.000,00 zł.
 • lokal przy ul. Kopernika 5 – 300,00 zł.
płatne na konto bankowe w Banku Spółdzielczym 80 9297 0005 0116 3356 2002 0001 do dnia 17.08.2020 (w tym dniu środki muszą się znaleźć na koncie Spółdzielni).
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2020 r. o godzinie 10.00 w biurze Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 w Skierniewicach.
 • Lokale można oglądać po wcześniejszym kontakcie z działem administracji, odpowiednio: dla Iwaszkiewicza 13 – administracja oś. Widok – 046 833-73-45, dla Kopernika 5 – administracja oś. Centrum – 046 832-51-49
 • Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy najmu w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu. Przy podpisaniu umowy najmu wymagana jest wpłata kaucji w wysokości 3-mcznego wymiaru czynszu.
 • Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu.
 • Nie podpisanie umowy oznacza utratę wadium na rzecz Spółdzielni.
 • O wynikach przetargu Spółdzielnia powiadomi oferentów na piśmie w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 • Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
 • Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-46) 833-31-35, 833-20-57 w. 21.3
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.