Dzisiaj jest: 29.10.2020, imieniny: Angeli, Przemysława, Zenobii

Przetarg na remont balkonów w budynkach mieszkalnych

Dodano: 2 miesiące temu Czytane: 67

Przetarg na remont balkonów w budynkach mieszkalnych w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją


Przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach na maila

Katowice, 5 sierpnia 2020 r.

Zawiadomienie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” w  Katowicach 
ul. Mikołowska 125a
ogłasza

przetarg na remont balkonów w budynkach mieszkalnych

przy ul. Grzyśki 2, 4, 13, 15a, 15b, ul. Adwentowicza 17, ul. Hetmańskiej 36, ul. Kredytowej 15, ul. Ligockiej 88a, ul. Ligockiej 88b, ul. Rolnej 51, 53 w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją
 
Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z frontem robót. W celu potwierdzenia zakresu  prac ujętego w przedmiarze robót, należy dokonać w uzgodnieniu z Administracją Rolna /ul. Grzyśki 14 w Katowicach/ niezbędnych odkrywek potwierdzających przewidziany do realizacji zakres. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowego zakresu prac nie ujętego w przedmiarze robót oferent zobowiązany jest złożyć kosztorys uzupełniający.

Oferent wraz ze składaną ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” nie będzie ponosiła odpowiedzialności za błędy lub brak precyzji w kosztorysie ofertowym Wykonawcy wynikające z różnic pomiędzy złożoną ofertą a przedmiarem robót i specyfikacją Zamawiającego.

Pożądany termin realizacji do uzgodnienia z Zamawiającym

Oferent winien wpłacić kwotę 60,00 zł brutto /w tym obowiązujący podatek VAT/ za zakup materiałów przetargowych przelewem na konto Spółdzielni w PKO BP S.A I O/Katowice nr 44 1020 2313 0000 3302 0019 6444 z dopiskiem „opłata za materiały – „Balkony ADM Rolna”. Proszę o wpisanie na potwierdzeniu zapłaty nr NIP firmy. Na podstawie przesłanego potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną na adres joanna.koscierzynska@smgornik.katowice.pl zostaną wysłane na adres zwrotny materiały przetargowe od poniedziałku do piątku w godzinach 700 -1500.

W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zamawiającego należy określić:
 1. Wartość robót brutto / w tym obowiązujący podatek VAT/.
 2. Deklarowany termin realizacji robót.
 3. Okres gwarancji na wykonane roboty.

Do oferty należy dołączyć:
 1. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm ( z datą nie późniejszą niż 1 miesiąc od daty otwarcia ofert).
 2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego kierownika robót do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz przynależność do Izby.
 3. Kosztorys ofertowy szczegółowy.
 4. Kosztorys ofertowy szczegółowy robót uzupełniających; roboty uzupełniające to roboty nie ujęte – w uznaniu Oferenta – w przedmiarze robót, a niezbędne do wykonania zakresu prac.
 5. Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
 6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
 7. Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu 5 oświadczeń dołączonych do materiałów przetargowych.
 8. Aktualną polisę ubezpieczeniową obejmującą okres realizacji robót od  odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych: osobom trzecim i w majątku osób trzecich z rozszerzeniem o klauzule: szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem. Ubezpieczenie musi obejmować okres realizacji robót wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia określającymi zakres wyłączeń lub pisemne oświadczenie Wykonawcy o braku takich wyłączeń.
 9. Parafowany przez  osoby uprawnione do reprezentowania – projekt umowy.
 10. Potwierdzenie wykonanej operacji bankowej dotyczącej wpłaty wymaganego wadium.
 11. Raport z weryfikacji kontrahenta VAT (z datą nie starszą niż 5 dni od daty złożenia oferty).
 12. Oferta Wykonawcy – na druku Zamawiającego.
Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.

Kryteria oceny oferty:
 1. Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów.
 2. Cena.
 3. Referencje.
 4. Udzielona  gwarancja.
 5. Termin realizacji zadania.
Zgodnie z „Regulaminem  dotyczącym zasad postępowania przy przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane i konserwacyjne w  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Górnik” w  Katowicach” oferty cenowe zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 30% od ceny wynikającej z kosztorysu inwestorskiego lub różniącego się o więcej niż 20% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich pozostałych ważnych ofert mogą zostać przez Komisję przetargową odrzucone.

Oferty wg. wzoru Zamawiającego należy składać w terminie do dnia 24.08.2020 r. do godz. 10:00 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł przetargu z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.
„————————————————————————————————————————————————————

KONKURS OFERT NA:

Remont balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Grzyśki 2, 4, 13, 15a, 15b, ul. Adwentowicza 17,
ul. Hetmańskiej 36, ul. Kredytowej 15, ul. Ligockiej 88a, ul. Ligockiej 88b, ul. Rolnej 51, 53 w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.


„———————————————————————————————————————————————————-

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 25.08.2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125a w Katowicach. Ze względu na stan epidemiczny postępowanie przetargowe będzie procedowane zdalnie bez osobistego udziału oferentów. Kontakt z komisją odbywał się będzie za pomocą elektronicznych środków łączności.

Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w niniejszym zawiadomieniu nie będą rozpatrywane.

W trakcie przetargu zostanie odczytana treść złożonych w terminie ofert. Drogą elektroniczną (telefonicznie w formie SMS lub mailowo) Wykonawcy biorący udział w przetargu zostaną poinformowani o ilości złożonych ofert i wysokości oferowanych cen, proponowanych terminach realizacji, okresie udzielonej gwarancji za wady, wysokości składników cenotwórczych i ewentualnie wniesionych uwagach. Zostaną sprawdzone oferty  pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi w zawiadomieniu o przetargu.

W toku badania i oceny złożonych ofert  Zamawiający telefonicznie może:
 • żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
 • wezwać do uzupełnienia oświadczeń, wymaganych dokumentów /zaświadczenia z ZUS, US, polisy ubezpieczeniowej/ lub pełnomocnictw. Zamawiający po dokonaniu sprawdzenia ofert zastrzega sobie prawo przeprowadzenia z każdym z Wykonawców indywidualnych  telefonicznych negocjacji w oparciu, o które w trybie głosowania  jawnego, dokona wyboru korzystnej oferty.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

O wynikach z wyboru, firmy w drodze przetargu zostaną poinformowani drogą elektroniczną, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowną Uchwałą.

wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowną Uchwałą.

Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Administracji Rolna – ul. Zadole 37 w Katowicach, od poniedziałku do czwartku w godz. od 730 do 1500, w piątek w godz. od 730 do 1300, tel. (32) 25-25-400, 25-24-092, email: tp@smgornik.katowice.pl

UWAGI:
 • Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne, roboty rozliczone zostaną w oparciu o kosztorys powykonawczy i płatne fakturą końcową.
 • Wykonawca w przypadku negocjacji cenowej zobowiązany będzie do dostarczenia do siedziby Zamawiającego poprawionego kosztorysu ofertowego uwzględniającego wynegocjowane warunki.
 • Wykonawca rozliczając prace musi przyjąć, że zastosowane Ceny (R, M, S) w kosztorysie powykonawczym nie mogą być wyższe niż w kosztorysie ofertowym.
 • Wykonawca może zwrócić się drogą elektroniczną  /na adres: joanna.koscierzynska@smgornik.katowice.pl / najpóźniej na trzy dni przed datą otwarcia ofert o wyjaśnienie treści zapisów „Zawiadomienia” udostępnionego przedmiaru robót.

Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a, zwana dalej jako AD.
 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem: iod@smgornik.katowice.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B oraz art. 6 ust. 1 lit. F RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym (poza ustawą Prawi Zamówień Publicznych) / w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa oraz podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia ewentualnej umowy.
 7. Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze szczególną sytuacją.
8. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

9. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej rodo@smgornik.katowice.pl

10. Oferent zobowiązany jest do przekazania powyższych informacji także pozostałym osobom, których dane znajdują się w przedłożonej ofercie.

SM „Górnik” w Katowicach jest podmiotem zwolnionym ze stosowania procedur zawartych w Ustawie PZP.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.