Dzisiaj jest: 30.11.2021, imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Nowej Hucie

Dodano: rok temu Czytane: 116

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0690 ha położonej w obrębie NH-5 Nowa Huta przy ulicy Zjazdu Gnieźnieńskiego


Przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach na maila

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Krakowa
ogłasza

przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przysługującego Gminie Miejskiej Kraków
  • prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 1/277 o powierzchni 0,0690 ha, objętej KW KR1P/00180132/4, położonej w obrębie NH-5, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, przy ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego,
  • prawa użytkowania wieczystego ustanowionego do dnia 18 grudnia 2095 r. nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej nr działki 1/281 o powierzchni 0,0056 ha, objętej KW KR1P/00334516/5, położonej w obrębie NH-5, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, przy ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego

Cena wywoławcza wynosi: 360 000,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT
Wadium wynosi: 36 000,00 zł

Opisane wyżej nieruchomości podlegają ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mistrzejowice - ks. Kazimierza Jancarza", zatwierdzonego Uchwałą Nr LXXXVI1/2131/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego, poz. 7291 z dnia 13 listopada 2017 r.) zgodnie z którym znajdują się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem MN.16, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinną. Nieruchomości zlokalizowane są w terenie, w którym występuje zagrożenie osuwania się mas ziemnych. Szczegółowy opis dotyczący warunków geologicznych oraz posadowienia budynku zawarty jest w pełnej treści ogłoszenia o przetargu które zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa / Finanse i Mienie/Nieruchomości Miasta Krakowa / Przetargi na Nieruchomości.

Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci infrastruktury technicznej. Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna oraz tereny zieleni publicznej. Nieruchomość wolna jest od obciążeń. Działy III i IV ksiąg wieczystych KR1P/00180132/4 i KR1/00334516/6 nie zawierają wpisów.
  • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonej nr działki 386/2, o powierzchni 0,0614 ha, objętej KW KR1P/00511372/8, położonej w obrębie K-25, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Pękowickiej.
Cena wywoławcza wynosi: 177 000,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT
Wadium: 18 000,00 zł

Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość, podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie-Jurajska", zgodnie z którym znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem MN.2, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinną. Wschodnia część działki nr 386/2 leży poza nieprzekraczalną linią zabudowy.

W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny niezabudowane i niezagospodarowane, w dalszym otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny użytkowane rolniczo oraz forty (Fort Nr 44 „Tonie” i Fort pancerny pomocniczy 44a „Pękowice”). Nieruchomość wolna jest od obciążeń. Działy III i IV KW KR1P/00511372/8 nie zawierają wpisów.
  • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, o łącznej powierzchni 0,0668 ha, oznaczonych nr działek: 91/2 o powierzchni 0,0474 ha, objętej KW KR1P/00190939/4; nr 90/8 o powierzchni 0,0125 ha, objętej KW KR1P/00190937/0; nr 89/4 o powierzchni 0,0069 ha, objętej KW KR1P/00191150/6 położonych w obrębie P-17, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Gumniska.

Cena wywoławcza wynosi: 336 000,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT
Wadium: 34 000,00 zł

Obszar w skład którego wchodzą nieruchomości podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Koszykarskiej”, zgodnie z którym położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej niskiej intensywności, oznaczonych na rysunku planu symbolem MN/MWn.7, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinną lub pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi niskiej intensywności. Jako przeznaczenie uzupełniające ww. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala możliwość lokalizacji funkcji usługowej w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przy czym jej udział może wynosić maksymalnie 30% powierzchni całkowitej budynku.

Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od ul. Gumniska stanowiącej drogę publiczną kategorii gminnej, poprzez drogę wewnętrzna zlokalizowaną na działkach nr 181, 91/1 i 89/3 – stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, która pozostaje w zarządzenie i utrzymaniu Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Ewentualna rozbudowa przedmiotowej drogi do parametrów wynikających z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów dróg wewnętrznych KDW.4 uzależniona będzie od intensywności zabudowy planowanej na przedmiotowej nieruchomości. Z uwagi na fakt, iż przylegająca do działki nr 91/2 działka nr 91/1 po której przewidziana jest obsługa komunikacyjna nieruchomości, nie posiada użytku „dr”, konieczne będzie ustanowienie po całym terenie tej nieruchomości służebności przejazdu, przechodu i przejścia z mediami, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek 91/2, 90/8 i 89/4. Nabywca nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek 91/2, 90/8, 89/4 obr. P-17 ustalony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zobowiązany będzie do zapłaty, na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, jednorazowej opłaty w wysokości 12 596,00 zł netto + 23 % podatku VAT w wysokości 2 897,08 zł, tj. łącznie kwoty 15 493,08 zł brutto płatnej najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości i ustanowienia służebności. Obowiązek urządzenia i utrzymania drogi obciąża właściciela nieruchomości władnących. Służebność przechodu, przejazdu i przejścia z mediami uprawnia właściciela nieruchomości władnących do wybudowania drogi służebnej i przeprowadzenia mediów.

W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. Nieruchomości wolne są od obciążeń. Działy III i IV ksiąg wieczystych KR1P/00190939/4, KR1P/00190937 0, KR1P/00191150/6 nie zawierają wpisów.
  • czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 103/1 o powierzchni 0,0555 ha, położonej w obrębie P-76, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Stępice, objętej KW KR1P/00494305/2.
Cena wywoławcza wynosi : 224 000,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT
Wadium wynosi: 23 000,00 zł

Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tyniec – Osiedle”, zgodnie z którym położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolem MN1.

Obsługa komunikacyjna działki nr 103/1 obr. 76 jedn. ewid. Podgórze winna odbywać się od drogi publicznej - ul. Bogocianka poprzez drogę wewnętrzną - ul. Stępice oraz projektowany zjazd na działkach nr: 305, 103/2 i 103/1. Z uwagi na powyższe równocześnie ze sprzedażą nieruchomości oznaczonej nr działki 103/1, po terenie części działki nr 103/2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, ustanowiona zostanie za jednorazowym wynagrodzeniem służebność gruntowa przejazdu, przechodu i przejścia z mediami, w sposób wskazany na mapie ewidencyjnej stanowiącej załącznik graficzny do zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1828/2019 z dnia 23 lipca 2019 r., na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 103/1.

Nabywca nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 103/1 ustalony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zobowiązany będzie do zapłaty, na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, jednorazowej opłaty w wysokości 1 043,00 zł netto + 23 % podatku VAT w wysokości 239,89 zł, tj. łącznie kwoty 1 282,89 zł brutto płatnej najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości i ustanowienia służebności. Obowiązek urządzenia i utrzymania drogi obciąża właściciela nieruchomości władnącej. Służebność przechodu, przejazdu i przejścia z mediami uprawnia właściciela nieruchomości władnącej do wybudowania wyżej opisanej drogi służebnej i przeprowadzenia mediów.

Dział IV KW KR1P/00494305/2 jest wolny od wpisów, w dziale III wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe:

służebność przesyłu, polegająca na korzystaniu w obszarze o powierzchni 77 m2 pasem o szerokości 1 m licząc od krawędzi przewodu po każdej z jego stron z przeznaczeniem pod eksploatacje istniejącej sieci wodociągowej o parametrach średnica 90 Ø oraz jej remonty, naprawy awaryjne i wymiany w granicach wskazanych na mapie ewidencyjnej, będącej załącznikiem graficznym do zarządzenia Nr 3149/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30.10.2012 r. na rzecz MPWiK S.A. w Krakowie,

służebność przesyłu polegająca na korzystaniu z działek nr: 103/1 - pasem o długości 8,0 m i szerokości 1,0 m oraz 103/2 - pasem o długości 12,0 m i szerokości 1,0 m z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację napowietrznych sieci energetycznych Sn i Nn, a także remonty tej infrastruktury energetycznej, jej naprawy, konserwację, usuwanie awarii oraz rozbudowę w granicach ustanawianej służebności wskazanych na mapie ewidencyjnej stanowiącej załącznik graficzny nr 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 441/2019 z dnia 28.02.2019 r. na rzecz Tauron Dystrybucja S.A Oddział w Krakowie.

Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 10 października 2019 r. drugi w dniu 21 stycznia 2020 r. trzeci w dniu 2 lipca 2020 r.

Z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego ul. Mogilska 41 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl /Rozwój Miasta/Planowanie Przestrzenne.

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w dniu 24 września 2020 r. w Sali Obrad im. F. Maryewskiego, Rynek Podgórski 1
  • poz. 1 – godz. 9.00
  • poz. 2 – godz. 10.00
  • poz. 3 – godz. 11.00
  • poz. 4 – godz. 12.00
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem w tytule przelewu uczestnika przetargu i sprzedawanej nieruchomości wyłącznie przelewem na rachunek depozytowy Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Finansowego pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 21 września 2020 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemicznym i koniecznością podjęcia działań minimalizujących ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 uprzejmie informuję, iż:

ilość osób dopuszczonych do przetargu odpowiadać będzie ilości wpłaconych wadium, wyklucza się obecność osób towarzyszących,

uczestnik przetargu będzie uprawniony do wejścia do budynku, w którym odbywa się przetarg nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia przetargu,

uczestnik przetargu powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej (maska, rękawiczki) zgodnie z obowiązującymi na dzień przetargu ogólnokrajowymi procedurami bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, telefon 12 616-9808 w godzinach pracy urzędu.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/.

Przetargi zostaną przeprowadzone na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 65, poz. 284, poz. 471, poz. 782.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.