Dzisiaj jest: 30.11.2021, imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka

Przetarg na sprzedaż mieszkania przy ulicy Wrocławskiej

Dodano: rok temu Czytane: 136

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 1 o powierzchni użytkowej 35,07 m2 położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej Nr 12B w Krakowie


Przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach na maila

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Krakowa
ogłasza

przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

  • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 1 o powierzchni użytkowej 35,07 m2 położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej Nr 12B wraz z  udziałem wynoszącym 683/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 234 o powierzchni 0,0278 ha, położona w obrębie K-46 jednostka ewidencyjna Krowodrza, objęta KW KR1P/00156509/1.
Cena wywoławcza wynosi:  239 000,00 zł
Wadium wynosi: 24 000,00 zł

Lokal wymaga przeprowadzenia remontu. Lokal wolny jest od obciążeń. Działy III i IV księgi wieczystej KR1P/00156509/1 nie zawierają wpisów.

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go oglądać w dniach 28 sierpnia i 11 września 2020 r. w godz. 14.30 – 15.00.
  • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne oznaczonego Nr 55A o powierzchni użytkowej 60,60 m2, położonego w budynku wielomieszkaniowym w os. Stalowym Nr 5 w Krakowie wraz z udziałem wynoszącym 15/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 31 o powierzchni 0,0968 ha, położona w obrębie NH-47, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objęta KW KR1P/00075740/0.
Cena wywoławcza wynosi: 213 000,00 zł
Wadium: 22 000,00 zł

Lokal wolny jest od obciążeń. Dział IV księgi wieczystej KR1P/00075740/0 nie zawiera wpisów, w dziale III ujawniony jest wpis ograniczonego prawa rzeczowego – dz. nr 347/4 przekazano w użytkowanie nieodpłatne Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Krakowie Nowej Hucie. Wpis ten nie dotyczy nieruchomości będącej przedmiotem zbycia.

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go oglądać w dniach 2 i 9 września 2020 r. w godz. 14.30 – 15.00.
  • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, oznaczonego Nr 1 o powierzchni użytkowej 17,67 m2 położonego w budynku przy ul. Smolki Nr 12A oraz udziału wynoszącego 25/1000 części nieruchomości wspólnej, na którą składają się nieruchomość gruntowa na której położony jest budynek oznaczona nr działki 262 o pow. 0,0374 ha położona w obrębie P-12, jednostka ewidencyjna Podgórze objęta KW KR1P/00193856/9 oraz części budynku i inne urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Cena wywoławcza wynosi : 29 000,00 zł
Wadium wynosi: 3 000,00 zł

Aktualny stan techniczny i standard lokalu utrudniają jego racjonalne wykorzystanie. Lokal wymaga poniesienia znacznych nakładów finansowych na wykonanie generalnego remontu niezbędnego w przypadku jego dalszego użytkowania. Lokal wolny jest od obciążeń. Działy III i IV księgi wieczystej KR1P/00075740/0 nie zawierają wpisów.

Klucze do lokalu Nr 1 przy ul. Smolki Nr 12A pozostają w dyspozycji Zarządu Budynków Komunalnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, będą one udostępniane osobom zainteresowanym nabyciem lokalu w celu zapoznania się ze stanem technicznym lokalu w godzinach pracy Zarządu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 12 616 6161).

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w dniu 22 września 2020 r. w Sali Obrad im. F. Maryewskiego, Rynek Podgórski 1
  • poz. 1 – godz. 9.00
  • poz. 2 – godz. 10.00
  • poz. 3- godz. 11.00
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości wyłącznie przelewem na rachunek depozytowy Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Finansowego pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 17 września 2020 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Sprzedaż lokali zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 106 z późn.zm.).

Z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemicznym i koniecznością podjęcia działań minimalizujących ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 uprzejmie informuję, iż:

ilość osób dopuszczonych do przetargu odpowiadać będzie ilości wpłaconych wadium, wyklucza się obecność osób towarzyszących,

uczestnik przetargu będzie uprawniony do wejścia do budynku, w którym odbywa się przetarg nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia przetargu,

uczestnik przetargu powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej (maska, rękawiczki) zgodnie z obowiązującymi na dzień przetargu ogólnokrajowymi procedurami bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9809, 12 616-9981 w godzinach pracy urzędu.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu zamieszczona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/.

Przetargi zostaną przeprowadzone na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 65, poz. 284, poz. 471, poz. 782.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.