Dzisiaj jest: 3.12.2021, imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Przetarg na wymianę wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody

Dodano: rok temu Czytane: 57

Przetarg ofert pisemnych na wykonanie prac związanych z wymianą wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „SPÓŁDZIELCA” we Wrocławiu


Przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach na maila

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SPÓŁDZIELCA” we Wrocławiu 
ul. Kaszubska 8
ogłasza

przetarg ofert pisemnych na Wymianę wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody

w budynkach będących w zasobach SM „SPÓŁDZIELCA” przy ul. Na Polance 10-10 d,
ul. Na Polance 12-12 d, ul. Na Polance 14-14 d, ul. Powstańców Śląskich 162-164-166-168 we Wrocławiu


Specyfikację istotnych warunków zamówienia, po wpłaceniu kwoty 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) na konto Spółdzielni (PKO BP III O/Wrocław nr 29 1020 5242 0000 2902 0018 0794) oraz dodatkowe informacje można uzyskać w dziale technicznym (pokój 3), tel. 71/38 28 159.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  • są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  • dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonywania określonych prac i czynności,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.
Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
Wadium należy wpłacić na konto:PKO BP III O/Wrocław nr 29 1020 5242 0000 2902 0018 0794 w terminie do 11.09.2020 r.

Oferty przygotowane zgodnie z SIWZ należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni, pok. 2, przy ul. Kaszubskiej 8, do dnia14.09.2020 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego dnia 14.09.2020 r. bez udziału oferentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, przeprowadzenia negocjacji cenowych z wybranymi oferentami oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.