Dzisiaj jest: 3.12.2021, imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Przetarg na dostawa oleju napędowego do pojazdów i sprzątu

Dodano: rok temu Czytane: 107

Przetarg na dostawę oleju napędowego dla pojazdów i sprzętu zlokalizowanego na Zakładach HALDEX S.A. spełniającego normy PN-EN590 oraz wymagania jakościowe dla oleju napędowego „standardowego”

Przetarg na dostawę oleju napędowego do pojazdów i sprzętu

HALDEX Spółka Akcyjna

pl. Grunwaldzki 8-10
40-951 Katowice

Zamawiający ogłasza zamówienie na

Dostawa oleju napędowego dla pojazdów i sprzętu zlokalizowanego na Zakładach HALDEX S.A. spełniającego normy PN-EN590 oraz wymagania jakościowe dla oleju napędowego „standardowego” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z późn. zm. w okresie od 1.11.2020 r. do 31.10.2021 r. i ilości szacunkowej ok. 811 000 litrów”

Rodzaj zamówienia:
 1. Przetarg nieograniczony - nieobjęty Ustawą Pzp. - nr 16/2020.
 2. Termin realizacji zamówienia:1.11.2020 r. – 31.10.2021 r.
 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” lub w Biurze Zarządu, pokój nr 542, począwszy od dnia3.09.2020 r. w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.
 4. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A., pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542, w terminie do dnia 25.09.2020 r. do godz. 10.00.
 5. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 6. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, składana oferta powinna zawierać pełny zakres zamówienia.
 8. Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości 81 000 PLN (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), zgodnie z zapisem SIWZ ust. XVI pkt 1 i 2.
 9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2020 r. o godz. 10.30 w sali nr 518.
 10. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
 • w sprawach technicznych: Damian Broda, tel.: 797 334 197 d.broda@haldex.com.pl
 • w sprawach formalnych: Anna Guzik, tel.: 48 32 786 95 41 a.guzik@haldex.com.pl Jolanta Jamróz tel.: 48 32 786 95 60 j.jamroz@haldex.com.pl
11. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:
 • Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. obowiązującym w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej www.haldex.com.plw dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.