Dzisiaj jest: 3.12.2021, imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Naprawy nawierzchni drogowej w psie torów tramwajowych

Dodano: rok temu Czytane: 93

Przetarg nieograniczony sektorowy na wykonanie robót drogowych polegających na wykonaniu naprawy nawierzchni drogowej w psie torów tramwajowych w Gdańsku

Naprawy nawierzchni drogowej w psie torów tramwajowych
Przetarg na naprawy nawierzchni drogowej w psie torów tramwajowych

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. 

80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 
ogłasza

przetarg nieograniczony sektorowy na Naprawy nawierzchni drogowej w psie torów tramwajowych

 1. Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, alternatywnych lub wariantowych.
 3. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
  • a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
  • c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na naszej stronie internetowej www.gait.pl- przetargi.
 5. Kryteria dokonywania oceny ofert: cena - 80%, gwarancja - 10% (dla przedmiotu zamówienia ust. 1 pkt 1-5), gwarancja - 10% (dla przedmiotu zamówienia ust. 1 pkt 6).
 6. Termin składania ofert upływa dnia 22.09.2020 r. o godz. 9:30, GAiT Sp. z o.o., 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 pok. Nr 7 lub 17.
 7. Otwarcie ofert dnia 22.09.2020 r. godz. 10:00 w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2 pok. nr 7 lub 17.
 8. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.