Dzisiaj jest: 30.11.2021, imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka

Licytacja nieruchomości w Nowym Targu

Dodano: rok temu Czytane: 49

Pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę o powierzchni 0,0875 ha położonej w miejscowości Nowy Targ Miasto Nowy Targ powiat nowotarski województwo małopolskie

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

Działając w trybie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U z 2019r. poz. 1438 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 13 października 2020r. o godz. 10:30
w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu przy ul. Parkowej 13, p. 105
odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości stanowiącej działkę ewid. numer 16286 o powierzchni 0,0875 ha położonej w miejscowości Nowy Targ (Miasto Nowy Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie), dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu prowadzi Księgę Wieczystą oznaczoną numerem NS1T/00090535/0.

stanowiącej własność IZBIŃSKIEJ JOLANTY

Działka ewid. 16286 (LV, Ł IV) jest niezabudowana, nieuzbrojona; posiada kształt regularny zbliżony do mocno wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane, tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej. Brak bezpośredniego dojazdu do działki; dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się sieć energetyczna, wodna i kanalizacyjna.

Nieruchomość objętą Księgą wieczystą NS1T/00090535/0 oszacowano na kwotę 61.924,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 00/100). Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 75% wartości oszacowanej nieruchomości tj. kwotę 46.443,00 zł (słownie: czterdzieści sześc tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote 00/100).

Licytant przystępujący do licytacji winien złożyć wadium w wysokości 1/10 wartości szacunkowej nieruchomości tj. kwotę 6.192,40 zł. Wadium składa się na rachunek organu egzekucyjnego numer 30 1010 1270 0020 9113 9120 0000 ze wskazaniem znaku sprawy tj. 1218-SEE.711.1611.2019. Wadium uznaje się za złożone, jeżeli jego wpłata zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna.

W ciągu 14 dni przed licytacją, w dni robocze w godz. 8.00-12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę można oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu, ul. Parkowa 13; bliższe informacje udzielane są telefonicznie pod nr 18/2630460.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Zgodnie z art 110 z § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji do Organu egzekucyjnego.

Informuje się, że nabywca nieruchomości winien zadeklarować i uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia o przyznaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.06.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, podczas licytacji obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Licytacja przeprowadzona będzie przez pracownika zaopatrzonego w środki ochrony osobistej, w pomieszczeniu pozwalającym zachować dystans 2 m.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.