Dzisiaj jest: 28.11.2021, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Naprawa urządzeń układu hamulcowego w tramwajach

Dodano: rok temu Czytane: 62

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. w Gdańsku ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy pn. Naprawa urządzeń układu hamulcowego w tramwajach typu 120 NaG i 128NG

Naprawa urządzeń układu hamulcowego w tramwajach
Przetarg na naprawę urządzeń układu hamulcowego w tramwajach

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. 

80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 
ogłasza

przetarg nieograniczony sektorowy pn.

"Naprawa urządzeń układu hamulcowego w tramwajach typu 120 NaG i 128NG"
 1. Termin realizacji zamówienia - 2 lata od dnia zawarcia umowy.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert alternatywnych lub wariantowych.
 4. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
  • dysponują potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na naszej stronie internetowej www.gait.pl - przetargi.
 6. Kryteria dokonywania oceny: Cena - 100 pkt.
 7. Termin składania ofert upływa dnia 28.09.2020 r., do godz. 9:30.
 8. Oferty należy składać w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, pokój nr 19.
 9. Otwarcie ofert dnia 28.09.2020 r., o godz. 10:00 w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, pok. nr 17.
 10. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.