Dzisiaj jest: 26.10.2020, imieniny: Ewarysta, Lucyny, Lutosławy

Sprzedaż lokalu użytkowego we Wrocławiu

Dodano: miesiąc temu Czytane: 40

Politechnika Wrocławska ogłasza III przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy ulicy Nożowniczej 42-46 i Łaciarskiej 39 we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska

ogłasza

III przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż lokalu użytkowego

położonego przy ul. Nożowniczej 42-46 i Łaciarskiej 39 we Wrocławiu 

Przedmiot przetargu stanowi prawo własności lokalu użytkowego o powierzchni 414,89 m2, usytuowanego na parterze w budynku wielolokalowym we Wrocławiu przy ul. Nożowniczej 42-46 i Łaciarskiej 39 oraz udział wynoszący 16,48 %  w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu (działka nr 55/3, AM-26, obręb 0001-Stare Miasto, KW WR1K/00049370/9). Dział III Księgi Wieczystej zawiera wpis roszczenia o opłatę przekształceniową z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności

Powierzchnia lokalu użytkowego funkcjonalnie podzielona jest na dwie części z niezależnymi wejściami. Część pierwsza składa się z 10 pomieszczeń biurowych, 2-ch pomieszczeń sanitarnych i korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 156,44 m2. Druga część  składa się z 13 pomieszczeń biurowych, 3-ch pomieszczeń sanitarnych, korytarza, przedsionka i wiatrołapu o łącznej powierzchni użytkowej 258,45 m2. Nieruchomość posiada instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody z sieci miejskiej. Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru Starego Miasta - rejon Uniwersytetu Wrocławskiego, uchwalonym Uchwałą nr L/1753/02 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2002 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 7 sierpnia 2002 r. Nr 170, poz.2415). Zgodnie z ustaleniami wyżej powołanego planu, przedmiotowa nieruchomość leży w granicach obszaru 15UN.M.UC.Zk .  

Budynek wielolokalowy, na parterze którego znajduje się lokal użytkowy, nie jest wpisany jednostkowo do rejestru zabytków, ale objęty jest ochroną konserwatorską z uwagi na fakt, iż leży w granicach Zespołu Urbanistycznego Starego Miasta

Zbycie przedmiotu przetargu, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyborze oferty, wymagać będzie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.230.000,00  zł ( VAT „zw” ).   

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem zbywania nieruchomości udostępnionym w Biurze Kanclerza, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, bud. A-1, pok. 162 lub na stronie internetowej: http://pwr.edu.pl/uczelnia/nieruchomosci-na-sprzedaz

Ofertę pisemną w zaklejonej kopercie (opisaną tytułem przetargu oraz danymi kontaktowymi oferenta) należy złożyć w Sekretariacie Kanclerza Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, Gmach Główny (bud. A-1), pok. nr 138, w terminie do dnia 15 października 2020 r.  do godziny 10:00. 

Oferta powinna zawierać
 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę, NIP, REGON, KRS (lub numer we właściwym rejestrze, do którego wpisany jest podmiot), dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail oferenta oraz numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium,
 2. aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności i upoważnienie do reprezentacji dla osoby (osób) składających ofertę :  dla podmiotów, podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego  wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;  dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP oraz w przypadku spółki cywilnej dodatkowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy;  inne dokumenty (zaświadczenia, upoważnienia, pełnomocnictwa, etc.); 
 3. promesę Ministra właściwego do spraw wewnętrznych dotyczącą wydania zezwolenia, w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, wobec którego wymagane jest uzyskanie takiego zezwolenia,
 4. dodatkowe dokumenty (np. uchwałę wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 228 k.s.h.) lub oświadczenie o warunkach koniecznych dla nabycia nieruchomości lub oświadczenie o braku po stronie podmiotu składającego ofertę konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów lub spełnienia dodatkowych warunków dla nabycia nieruchomości,
 5. datę sporządzenia oferty,
 6. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży oraz Regulaminem zbywania nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, 
 7. oświadczenie o akceptacji stanu technicznego i prawnego nieruchomości, 
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb przeprowadzenia postępowania, 
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na rejestrację audiowizualną przebiegu przetargu ustnego/licytacji
 10. oferowaną cenę netto, 
 11. dowód wpłacenia wadium. 
Część jawna przetargu odbędzie się w Gmachu Głównym (bud. A-1) Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, pok. nr 241 we Wrocławiu, w dniu 15 października 2020 r.  o godzinie 11:00. 

Wadium w wysokości 220 000,00 zł  z zaznaczeniem celu wpłaty - „Wadium – III przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego  położonego przy ul. Nożowniczej 42-46 i Łaciarskiej 39 we Wrocławiu”, należy wpłacić na konto PWr.: Santander Bank Polska S.A. nr 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434.   Wpłata wadium jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem zbywania nieruchomościi akceptacji jego warunków

Informacji o przetargu i jego warunkach udziela Monika Kostera  (tel. 71 320 41 36, e-mail:monika.kostera@pwr.edu.pl), zaś o możliwości dokonania oględzin nieruchomości Agnieszka Wolna (tel. 71 320 37 84 ). W związku z utrzymującym się stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2, prezentacje będą się odbywać z zachowaniem stosownych rygorów sanitarnych, obowiązujących na dzień przeprowadzenia oględzin

Politechnika Wrocławska zastrzega sobie prawo do rejestracji audiowizualnej przebiegu przetargu ustnego oraz prawo odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.