Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Dostawy wkładek stykowych i styków do tramwajów

Dodano: rok temu Czytane: 63

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy na Dostawę wkładek stykowych i styków do tramwajów

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. 

80-252 Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina 2 
ogłasza

przetarg nieograniczony sektorowy

pn. "Dostawy wkładek stykowych i styków do tramwajów".
 1. Termin realizacji zamówienia - 3 lata od dnia zawarcia umowy.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert alternatywnych lub wariantowych.
 4. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
  • dysponują potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na naszej stronie internetowej www.gait.pl- przetargi.
 6. Kryteria dokonywania oceny: Cena - 100 pkt.
 7. Termin składania ofert upływa dnia 01.10.2020 r., do godz. 9:30.
 8. Oferty należy składać w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, pokój nr 19.
 9. Otwarcie ofert dnia 01.10.2020 r., o godz. 10:00 w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, pok. nr 17.
 10. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.