Dzisiaj jest: 26.10.2020, imieniny: Ewarysta, Lucyny, Lutosławy

Wymiana dźwigu osobowego w budynku

Dodano: miesiąc temu Czytane: 18

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SPÓŁDZIELCA” we Wrocławiu ul. Kaszubska 8 ogłasza przetarg ofert pisemnych na wymianę dźwigu osobowego w budynku przy ul. Mikołaja Reja 2 we Wrocławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SPÓŁDZIELCA” we Wrocławiu

ul. Kaszubska 8
ogłasza

przetarg ofert pisemnych na wymianę dźwigu osobowego w budynku

będącego w zasobach SM „SPÓŁDZIELCA” przy ul. Mikołaja Reja 2

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ}, po wpłaceniu kwoty 50 zł (słownie zł: pięćdziesiąt) na konto Spółdzielni [PKO BP III O/Wrocław nr 29 1020 5242 0000 2902 0018 0794] oraz dodatkowe informacje można uzyskać w dziale technicznym [ pokój 3 ]
tel. 71 – 38 28 159.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  • są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  • dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonywania określonych prac i czynności ,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie , potencjał ekonomiczny i techniczny , a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówień zna dostawy, usługi i roboty budowlane.
Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy PLN).
Wadium należy wpłacić na konto: PKO BP III O/Wrocław nr 29 1020 5242 0000 2902 0018 0794 w terminie do 02.10.2020r.
Oferty przygotowane zgodnie z SiWZ należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni pok. 2 przy ul. Kaszubskiej 8 do dnia 05.10.2020r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego dnia 05.10.2020r. bez udziału oferentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, przeprowadzenia negocjacji cenowych z wybranymi oferentami oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.