Dzisiaj jest: 26.10.2020, imieniny: Ewarysta, Lucyny, Lutosławy

Remont balkonów i zadaszeń

Dodano: miesiąc temu Czytane: 21

Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "STELLA" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów i zadaszeń - budynki średniowysokie i niskie na osiedlu „Ł-1” i„Ł-2” w Tychach

Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "STELLA"

ogłasza

przetarg nieograniczony na następujące zadanie, których prace będą realizowane etapami:

Remont balkonów i zadaszeń - budynki średniowysokie i niskiena osiedlu „Ł-1” i„Ł-2” wzasobach PSM „Stella"


Termin wykonania prac zleconych w 2020 r. – do 30.06.2021 r.
Warunki przetargu:
  • a) Złożenie w terminie do 9.10.2020 r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni pisemnej oferty wraz z zestawieniem cen, opracowanych wg zasad określonych przez Spółdzielnię w „Materiałach informacyjnych”.
  • b) Oferta winna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie opisanej hasłem, określającym jakiego przetargu dotyczy złożona oferta.
  • c) „Materiały informacyjne” są do odbioru w Dziale Technicznym, przy ul. Hierowskiego 27 w godzinach pracy Spółdzielni od dnia 28.09.2020 r., po wpłaceniu opłaty w wysokości 300 zł na konto Spółdzielni: PKO BP SA O/TYCHY 64 102025280000050200147751.
  • d) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni w PKO BP SA O/TYCHY 64 102025280000050200147751 wadium w terminie do dnia 9.10.2020 r., w wysokości 12.000 zł.
  • Za datę wpływu wadium uważa się datę wpływu na konto Spółdzielni.
  • e) Zwrot wadium Oferentom, których oferta nie została wybrana, nastąpi najpóźniej w terminie 1 tygodnia od daty zatwierdzenia wyboru wykonawcy.
  • f) Wadium wpłacone przez przyszłego wykonawcę robót stanowi kaucję gwarancyjną zabezpieczającą prawidłowe wykonanie robót i zostanie zwrócone wykonawcy po protokoralnym odbiorze robót.
  • g) Wadium ulega przepadkowi na rzecz organizującego przetarg w sytuacji, gdy oferent, który wygrał przetarg, odmówi podpisania umowy wg wzoru zawartego w „Materiałach informacyjnych” na warunkach finansowych określonych w złożonej przez siebie ofercie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2020 r. bez udziału Oferentów.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert bądź unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny, a także zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu lub jego warunków.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.