Dzisiaj jest: 30.11.2020, imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka

Negocjacje cenowe na sprzedaż nieruchomości

Dodano: miesiąc temu Czytane: 47

Nadleśnictwo Damnica ogłasza negocjacje cenowe na sprzedaż nieruchomości

Nadleśnictwo Damnica
ul. Wincentego Witosa 2A, 76-231 Damnica

ogłasza negocjacje cenowe na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art. 38 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r., (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U. z 2007 r., Nr 78, poz. 532), Nadleśnictwo Damnica ogłasza postępowanie w trybie negocjacji cenowej na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Damnica.

Uczestnikami negocjacji cenowej mogą być osoby fizyczne i prawne, po wniesieniu zaliczki w terminie określonym w pkt 14 i złożeniu pisemnego zgłoszenia zgodnie z pkt 16 niniejszego ogłoszenia.
 1. Dla nieruchomości nr 229/53 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Słupsku Księga Wieczysta nr SL1S/00058090/7.
 2. Według danych z ewidencji gruntów i budynków przedmiotem sprzedaży jest zabudowana działka nr 229/53 o klasyfikacji gruntu Ls. Położenie nieruchomości: województwo pomorskie, powiat słupski, gmina Damnica, obręb ewidencyjny Damnica-Leśnictwo, miejscowość Damnica, ulica Leśna nr 11.
 3. Powierzchnia nieruchomości nr 229/53 wynosi 0,1117 ha.
 4. Opis nieruchomości: działka nr 229/53 zabudowana trzykondygnacyjnym budynkiem administracyjno-biurowym, murowanym, podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 399,70 m2 (pow. zabudowy 203 m2). Na działce znajduje się plac z kostki brukowej o pow. 715 m2 oraz kanał c.o.
 5. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Działka oznaczona nr 229/53 położona w miejscowości Damnica nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W aktualnym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Damnica (uchwała nr XVIII/119/2000 Rady Gminy Damnica z dnia 31.08.2000 r. z późn. zm.) powyższa działka oznaczona jest jako tereny istniejącego zainwestowania. Rada Gminy Damnica nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów rewitalizacji.
 6. Sposób zagospodarowania nieruchomości: działka nr 229/53 dotychczas wykorzystywana jako siedziba nadleśnictwa.
 7. Obciążenia nieruchomości: nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz spółki ENERGA OPERATOR SA ograniczona do działek nr 229/54, 229/53, 229/13, 229/34, 229/12, 229/44, 229/50, 228/6. W dziale IV KW brak wpisów.
 8. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
 9. Działka nr 229/53 nie jest wpisana do rejestru zabytków.
 10. Cena wywoławcza nieruchomości - 391.000 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych, 00/100).
 11. Dodatkowe informacje o przedmiocie negocjacji cenowej można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Damnica, ul. Wincentego Witosa 2A, 76-231 Damnica od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00, lub pod nr tel. 59 811 30 33.
 12. Terminy przeprowadzonych przetargów: I przetarg odbył się w dniu 06.05.2019 r., II przetarg w dniu 09.08.2019 r., III przetarg - 10.12.2019 r., IV – 29.05.2020 r.
 13. Negocjacja cenowa przeprowadzona będzie w dniu 27 listopada 2020 r. o godz. 9.30 w siedzibie Nadleśnictwa Damnica ul. Wincentego Witosa 2A, 76-231 Damnica pok. nr 101 (sala konferencyjna).
 14. Tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku niezawarcia umowy sprzedaży nieruchomości bez usprawiedliwionej przyczyny pobierana jest zaliczka w wysokości 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych, 00/100). Zaliczkę należy wnieść w pieniądzu lub gwarancjach bankowych. Zaliczka w pieniądzu płatna jest przelewem na rachunek bankowy Nadleśnictwa Damnica BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Słupsk nr 15 2030 0045 1110 0000 0092 8610 lub w kasie Nadleśnictwa Damnica, z dopiskiem „ZALICZKA DAMNICA”, w terminie do dnia 25 listopada 2020 r. Za datę wpłaty zaliczki uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy. Dowód wniesienia zaliczki należy dołączyć do składanego zgłoszenia. Gwarancja bankowa musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wpłaty na rzecz Skarbu Państwa - Nadleśnictwa Damnica pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Skarb Państwa reprezentowany przez Nadleśnictwo Damnica w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Termin wygaśnięcia gwarancji nie może upływać wcześniej niż 90 dni od daty składania zgłoszenia. Gwarancję bankową należy dołączyć do składanego zgłoszenia.
 15. Zwrot zaliczki nastąpi w terminie 3 dni od dnia odwołania albo zamknięcia negocjacji cenowej uczestnikom, którzy przegrali negocjacje, z zastrzeżeniem pkt 22. Zaliczkę wniesioną w pieniądzu przez uczestnika, który wygrał negocjacje zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku negocjacji cenowej, którą obowiązany jest on zapłacić. Zaliczka wniesiona w formie gwarancji bankowej przez uczestnika negocjacji cenowej, który negocjacje wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 16. Termin składania pisemnych zgłoszeń udziału w negocjacji cenowej ustala się na dzień 27 listopada 2020 r. do godz. 9.00. Za datę złożenia zgłoszenia uznaje się dzień potwierdzenia jego odbioru przez Nadleśnictwo Damnica. Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Damnica ul. Wincentego Witosa 2A, 76-231 Damnica (pok. nr 13) z dopiskiem „SPRZEDAŻ DAMNICA. Nie otwierać przed 27.11.2020r.”. Formularz zgłoszenia dostępny jest w siedzibie nadleśnictwa i na stronie internetowej BIP w dziale „Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia”.
 17. Jedynym kryterium oceny zgłoszenia jest cena.
 18. Komisja przeprowadzająca negocjację cenową w obecności uczestników negocjacji otwiera koperty zawierające zgłoszenia, analizuje je, odrzuca zgłoszenia nie spełniające warunków, o których mowa w rozporządzeniu oraz sprawdza tożsamość uczestników negocjacji. Przewodniczący komisji przeprowadzającej negocjację cenową ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części negocjacji.
 19. Sprzedający podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku negocjacji cenowej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Damnica.
 20. Nabywca ustalony w wyniku negocjacji zostanie zawiadomiony pisemnie o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy sprzedaży nieruchomości.
 21. Termin zapłaty całości ceny nabycia nieruchomości przez uczestnika, który negocjacje cenowe wygra, ustala się do godz. 12.00 w dniu poprzedzającym dzień podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, co oznacza, że do tego terminu pieniądze muszą znaleźć się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Damnica. Kupujący ponosi koszty spisania umowy sprzedaży, wszelkie koszty opłat związanych z zawarciem aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości, opłat sądowych, skarbowych oraz podatków.
 22. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w podanym miejscu i terminie, Nadleśnictwo Damnica może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesiona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 23. Sprzedający może odwołać ogłoszone negocjacje cenowe jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o negocjacji.
 24. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia negocjacji cenowej bez ustalenia nabywcy nieruchomości.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.