Dzisiaj jest: 22.1.2021, imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Przetarg na oddanie w dzierżawę miejsca postojowego

Dodano: 2 miesiące temu Czytane: 21

PREZYDENT MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO ogłasza przetarg ustny ograniczony, dla właścicieli garaży na przyległych działkach na oddanie w dzierżawę miejsca postojowego na nieruchomości

PREZYDENT MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

ogłasza przetarg ustny ograniczony  dla właścicieli garaży na przyległych działkach

na oddanie w dzierżawę miejsca postojowego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki
położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Niskiej nr 19


Przetarg ustny z udziałem oferentów zakwalifikowanych do przetargu ograniczonego odbędzie się w dniu 15 grudnia 2020 roku o godz. 1130 w sali nr 22 Urzędu Miasta Tomaszowa Maz. ul. P.O.W. 10/16

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres trzech lat jest część działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 75/1 w obr. 13 o powierzchni 20 m2 (wymiary 4 m x 5 m), położonej przy ul. Niskiej nr 19 w Tomaszowie Maz., PT1T/00001201/2,z przeznaczeniem na cele postojowe. Usytuowanie miejsca oznaczone na mapie stanowiącej załącznik graficzny nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Przetarg ograniczony jest dla osób będących właścicielami garaży na przyległych działkach.
Uzasadnieniem wyboru formy przetargu ograniczonego jest szczególna lokalizacja terenu przeznaczonego do wydzierżawienia, który warunkuje dostęp do drogi publicznej właścicielom garaży na przyległych działkach

Kwota wywoławcza stawki rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 350,00 zł + 23% VAT.
Ogłoszenie oraz regulamin przetargu, który jest integralną częścią ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, na stronach bip.tomaszow.miasta.pl – w zakładce nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia, najmu-aktualne ogłoszenia o przetargach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Warunkiem udziału w przetargu jest:
  1. Wpłata wadium w wysokości 100,00 zł dodnia 11 grudnia 2020 roku(włącznie), na konto Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki 58 1050 1461 1000 0023 6464 4415. Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na wyżej wymienione konto.
  2. Złożenie oświadczenia o chęci zawarcia umowy dzierżawy na miejsce postojowe wraz:
  • z dowodem potwierdzającym wpłatę wadium,
  • z wypisem z księgi wieczystej z którego wynika, iż oferent jest właścicielem garażu sąsiedniej – przyległej nieruchomości (może być internetowy, aktualny odpis z księgi wieczystej pobrany z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, poświadczony za zgodność przez oferenta),
  • z kserokopią dokumentu stwierdzającego tożsamość, a w przypadku reprezentowania innej osoby stosowne pełnomocnictwo.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg ustny ograniczony - ul. Niska nr 19” w Kancelarii Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w terminie do dnia 11 grudnia 2020 roku do godz. 15:30.

W dniu 14 grudnia 2020 roku o godz. 11:00 komisja przetargowa określi podmioty, które zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym na wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 14 grudnia 2020 roku.

Warunki przetargu, zobowiązania dzierżawcy oraz zastrzeżenia wydzierżawiającego dostępne są na stronach bip.tomaszow.miasta.pl – w zakładce nieruchomości przeznaczone wydzierżawienia, najmu –– aktualne ogłoszenia o przetargach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Prezydent Miasta Tomaszowa Maz. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia przy zaistnieniu okoliczności powodujących uniemożliwienie zawarcia umowy.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. pok. nr 42, tel. (044) 726-26-21.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicach Urzędu Miasta od dnia 20 listopada 2020 roku do dnia przetargu.

Tomaszów Mazowiecki 2020-11-17
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.