Dzisiaj jest: 1.12.2020, imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza

Sprzedaż pustostanu w Łaskach

Dodano: 2 tygodnie temu Czytane: 35

Nadleśnictwo Potrzebowice informuje, że przeznaczyło do sprzedaży na rzecz pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych nieruchomość lokalową pustostan

S.2101.2.2020 Potrzebowice, 10.11.2020 r.
Wyłącznie drogą elektroniczną

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY PUSTOSTANU

w trybie art. 40a ustawy olasach
Nadleśnictwo Potrzebowice zgodnie zart. 40a ustawy zdnia 28 września 1991 r. olasach (Dz. U. z2020 r. poz. 1463 ze zm.), informuje, że przeznaczyło do sprzedaży na rzecz pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych niżej wymienioną nieruchomość lokalową (pustostan) zatwierdzoną przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, ogłoszoną w BILP nr 6 (306) zczerwca 2018 r.
 

Lp. | Nadleśnictwo, obręb leśny, oddział, pododdział | Powiat, gmina, obręb ewidencyjny, adres nieruchomości | Nr ewidencyjny działki, numer KW pow. działki | Rodzaj zabudowy i sposób zagospodarowania
  1. Potrzebowice Potrzebowice   | Czarnkowsko-trzcianecki Wieleń, Zawada 64-730 Wieleń Łaski 1/2 | 814 PO2T/00026956/8 2842 m2 (udział 16732/35862) 809 PO2T/00035271/8 562 m2 (udział 59/100) | Lokal mieszkalny (pustostan)o pow. użytkowej 167,32 m2 w budynku dwurodzinnym, do lokalu przynależy udział (59/100) w budynku gospodarczym o pow. 64,32 m2.
Wartość nieruchomości została wyceniona na kwotę: 120 579,60 zł (do kwoty zostaną doliczone koszty proceduralne).
Sprzedaż dokonana będzie w oparciu o przepisy:
  1. Art. 40a ustawy zdnia 28.09.1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 1463), zwaną dalej ustawą.
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia Rozporządzenie Ministra Środowiska zdnia 1 października 2013 r. wsprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów zbudynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, atakże trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego (Dz.Uzdnia 14 października 2013 r., poz. 1206) zwanym dalej Rozporządzeniem.
Zamiar nabycia lokalu wolnego (pustostanu) pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych, o których mowa wart. 40a ust. 9 ustawy, zgłaszają sprzedającemu w formie pisemnego wniosku w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w BIP Nadleśnictwa Potrzebowice oraz w prasie, tj.do 21.12.2020 r. włącznie.

Pisemny wniosek powinien zawierać:
  1. Oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie do nabycia.
  2. Dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach, o których mowa wart. 40a ust. 6 ustawy (świadectwa pracy, zaświadczenia), w przypadku byłych pracowników informację o sposobie rozwiązania stosunku pracy.
  3. Propozycje sposobu spłaty należności, a w szczególności ilość rat, w jakich zostanie spłacona należność.
4. Oświadczenie, że składający wniosek nie nabył innej nieruchomości na warunkach preferencyjnych określonych w ustawie o lasach.

Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Jeżeli zamiar nabycia nieruchomości złoży jedna osoba, przepisy § 5 rozporządzenia stosuje się odpowiednio. Jeżeli ofertę kupna nieruchomości zgłosi więcej niż jedna osoba, sprzedaż następuje w drodze przetargu ograniczonego w trybie określonym w rozdziale 4 rozporządzenia. W przetargu mogą uczestniczyć jedynie osoby uprawnione na podstawie art. 40a ust. 9 ustawy, które złożyły pisemny wniosek.

Pisemne wnioski należy składać w zaklejonych kopertach z opisem „Zakup pustostanu w Łaskach” wpunkcie podawczym w siedzibie Nadleśnictwa Potrzebowice lub pocztą na adres Potrzebowice 1, 64-730 Wieleń do 21.12.2020 r. włącznie.

Na kopercie należy podać obowiązkowo swoje dane adresowe.

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Nadleśnictwa Potrzebowice w dni robocze wgodz. 7:00 – 15:00, tel. + 48 514 834 359.
Łukasz Grupiński
Nadleśniczy Nadleśnictwa Potrzebowice
/podpisano elektronicznie/
Niniejsze ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie BIP oraz stronie internetowej Nadleśnictwa Potrzebowice w dniu publikacji w prasie.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.