Dzisiaj jest: 27.1.2021, imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława

Przetarg na dostawy sprężyn śrubowo-stożkowych

Dodano: 2 miesiące temu Czytane: 30

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. w Gdańsku ogłasza przetarg na Dostawy sprężyn śrubowo-stożkowych do tramwajów typu 120NaG

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. 
80-252 Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina 2 

ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy

pn.

Dostawy sprężyn śrubowo-stożkowych do tramwajów typu 120NaG

 1. Termin realizacji zamówienia - 2 lata od dnia zawarcia umowy.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert alternatywnych lub wariantowych.
 4. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
  • dysponują potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na naszej stronie internetowej www.gait.pl- przetargi.
 6. Kryteria dokonywania oceny: Cena - 90 pkt, Gwarancja - 10 pkt.
 7. Termin składania ofert upływa dnia 11.12.2020 r., do godz. 9:30. Oferty należy składać w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 19.
 8. Otwarcie ofert dnia 11.12.2020 r., o godz. 10:00 w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, pok. Nr 7 lub 17.
 9. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert.
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.