Dzisiaj jest: 2.3.2021, imieniny: Halszki, Heleny, Karola

Przetarg na modernizację dźwigu osobowego

Dodano: miesiąc temu Czytane: 49

Spółdzielnia Mieszkaniowa Skarbek w Wałbrzychu ogłasza przetarg na modernizację dźwigów osobowych i wykonanie robót elektrycznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Skarbek”

z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. St. Moniuszki 66I

ogła­sza przetarg nieograniczony ofertowy

na wykonanie zadania polegającego na modernizacji dźwigu osobowego
usytuowanego w budynku przy ul. Okrzei 1 i dźwigu usytuowanego w budynku przy ul. Słowiczej 11 oraz robót elektrycznych ul. Grabowskiej 61 w Wałbrzychu 

Zakres modernizacji obejmuje

  • wymianę zespołów napędowych wraz z silnikami z wymaganym okresem eksploatacji 20 lat lub 2 miliony jazd
  • wymianą lin nośnych
  • montaż konstrukcji wsporczej pod nowy zespół napędowy
  • montaż ramy przeciwwagi
  • wymiana zawieszenia lin na kabinie
  • wymiana ogranicznika, linki ogranicznika i zespołu obciążki
Oferent powinien sporządzić i uzgodnić dokumentację techniczną z UDT i uczestniczyć w badaniach przeprowadzonych przez UDT.

Robota elektryczna

W budynku mieszkalnym przy ul. Grabowskiej 61 w Wałbrzychu do wymiany WLZ /około 30 m.b./ z klatki schodowej budynku nr 59 do klatki schodowej nr 61 łącznie z puszkami piętrowymi w klatce nr 61.

Termin realizacji zadań 9 tygodni od dnia podpisania umów.

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję techniczną, dokonać obmiarów i wycenić ro­boty podając koszt w cenie brutto odrębnie dla każdego dźwigu oraz osobno dla roboty elektrycznej.

Należy złożyć oświadczenie o dysponowaniu odpowiednimi środkami do zrealizowania całości ro­bót.

Należy przedstawić aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przed­siębiorców, dołączyć zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym oraz przedstawić opłaconą polisę OC. Określić udzielenie gwarancji na wykonanie całości robót na co najmniej 12 miesięcy licząc od daty dopuszczenia do dalszej eksploatacji dźwigu przez UDT.

Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie Spółdzielni w Wałbrzychu przy ul. Mo­niuszki 66I pok. 9 nie później niż do dnia 27 stycznia 2021 r. / środa/ do godz. 14.00.

Zamawiający komisyjnie otworzy koperty z ofertami bez udziału oferentów w siedzibie Spółdziel­ni.
Zamawiający powiadomi o wynikach przetargu.

Zawarcie umowy z wybranym oferentem nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia o wyniku przetargu. Osobą do kontaktów z oferentami jest kierownik  Działu Technicznego Mieczysław Osuch, tel. 74 666 22 79 w godzinach od 8.00 do 14.00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu z powodu istotnych przyczyn.
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.