Dzisiaj jest: 21.4.2021, imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Przetarg na dostawy demontaż i montaż podzielników kosztów ciepła

Dodano: 2 miesiące temu Czytane: 28

Spółdzielnia Mieszkaniowa Szóstka we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę demontaż i montaż podzielników kosztów ciepła oraz wprowadzenia elektronicznego systemu odczytu i monitoringu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szóstka” 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY  
w zakresie dostawy, demontażu, i montażu podzielników kosztów ciepła oraz wprowadzenia elektronicznego systemu odczytu i monitoringu pracy
wraz z indywidualnym rozliczeniem kosztów ogrzewania w budynkach należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Szóstka”

Ogólne warunki przetargu

 1. Szczegóły dotyczące robót zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami. Koszt nabycia  specyfikacji wynosi 150,00 zł netto wraz z obowiązującym podatkiem VAT. Kwotę należy uiścić na numer rachunku Zamawiającego PKO BP SA O/III Wrocław  nr 37 1020 5242 0000 2502 0018 1719. Po otrzymaniu potwierdzenia na adres wskazany do kontaktu, dokumentacja zostanie przesłana w formie elektronicznej. 
 2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 • są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 
 • dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności, 
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, 
 • znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
 • nie  podlegają  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówień  na dostawy, usługi i roboty budowlane, 
 • wpłacili wadium w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). 
3. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA O/III WROCŁAW nr 37 10205242 0000 2502 0018 1719. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie do dnia 22.03.2021 do godziny 0900. 

4. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. 

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.  

6. Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ należy przesłać pocztą  na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach do dnia 22.03.2021 r. do godz. 0900, bądź dostarczyć osobiście do  sekretariatu.  

7. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

8. Dane kontaktowe Spółdzielni: 
 • adres: ul. Jerzego Bajana 31a, 54-129 Wrocław, 
 • telefon: 71/ 782 10 52, 
 • e-mail: techniczny@smszostka.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.