Dzisiaj jest: 21.4.2021, imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Licytacja udziału w działce i nieruchomości

Dodano: 2 miesiące temu Czytane: 60

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 kwietnia 2021 r. o godzinie 12.00 odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 6/8 w nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach działając na podstawie art. 110w § 1, § 3, § 5 oraz § 7 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 15 kwietnia 2021 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Skarbowego w Starachowicach, mającym siedzibę w Starachowicach przy ul. Składowej 33, w sali konferencyjnej – nr 112, odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

udziału w wysokości 6/8 należącej do zobowiązanego: Pani Ewa Rybak, w nieruchomości położonej w Starachowicach przy ul. Miłej, stanowiącej działkę nr 413
o łącznej pow. 0,0400 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym piętrowym o pow. 132,60 m2oraz budynkiem nie mieszkalnym parterowym o pow. zabudowy 33,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00001287/5.

Oszacowana wartość licytowanej nieruchomości wynosi: 221.250,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) zaś cena wywoławcza wynosi 75% oszacowanej wartości: 165.937,50 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych 00/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 1/10 części oszacowanej wartości nieruchomości, tj. kwotę22.125,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych 00/100), na rachunek bankowy tut. organu egzekucyjnego o nr 45 1010 1238 0813 7313 9120 0000 lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na tut. organ egzekucyjny. W przypadku wyboru formy bezgotówkowej kwota złożonego wadium winna zostać zaksięgowana na rachunku bankowym organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji, tj. w dniu 14 kwietnia 2021 r., przy czym dotrzymanie powyższego terminu jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do udziału w licytacji.

Na mocy art. 111d § 3 ww. ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym.

Transakcja sprzedaży nie podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 815 ze zm.).

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).


Nieruchomość można oglądać w dni robocze, w godz. 9.00-13.00, w terminie 14 dni przed licytacją (tj. od 31 marca 2021 r. do 14 kwietnia 2021 r.), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z egzekutorem prowadzącym sprawę, pod nr tel. 41 2762119.

Akta postępowania egzekucyjnego, tj. protokół z opisu i oszacowania wartości nieruchomości wraz z operatem szacunkowym, znajdują się do wglądu w ww. terminie w siedzibie Urzędu Skarbowego w Starachowicach - pokój nr 2, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z egzekutorem prowadzącym sprawę, pod nr tel. 41 2762119.

Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

Pouczenie:Zgodnie z art. 110z § 1 ww. ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga, która może zostać wniesiona do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starachowicach w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

Jednocześnie z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach informuje, iż każda osoba obecna na licytacji winna mieć zasłonięte maseczką ochronną usta i nos. Osoby nie stosujące do powyższych zasad bezpieczeństwa nie zostaną wpuszczone na teren urzędu skarbowego oraz dopuszczone do licytacji.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.