Dzisiaj jest: 10.5.2021, imieniny: Antoniny, Izydory, Jana

Przetarg na wykonanie przebudowy instalacji gazowej

Dodano: 3 tygodnie temu Czytane: 28

Spółdzielnia Mieszkaniowa Skarbek w Wałbrzychu ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie przebudowy instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Skarbek” z siedzibą w Wałbrzychu

przy ul. Stanisława Moniuszki 66I
ogłasza

przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie przebudowy instalacji gazowej

w częściach wspólnych budynku położonego przy ul. Warszawskiej 15-15a w Boguszowie-Gorcach

Termin wykonania robót

  • II kwartał 2021 r.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z posiadaną dokumentacją techniczną planowanej roboty, zwymiarować cały zakres robót i przedstawić go w składanej ofercie – podając kwotę brutto całego zadania.

Od oferenta wymagamy posiadania odpowiednich i niezbędnych ważnych uprawnień dotyczących tej branży robót, jak również doświadczenia, niezbędnego sprzętu oraz dysponowania odpowiednimi środkami finansowymi do zrealizowania tej roboty.

Ponadto należy przedstawić aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców, oświadczenie o niezaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym oraz przedstawić opłaconą polisę OC. Należy również określić udzielenie gwarancji na wykonanie całości prac na co najmniej 36 miesięcy.

Do dnia składania ofert należy wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości 2 000 zł, na konto Spółdzielni „Skarbek”, tj. 62 1020 5095 0000 5202 0007 1399, która w przypadku przyjęcia oferty zostanie rozliczona po zawarciu stosownej umowy, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócona na wskazane konto po zakończonej procedurze przetargowej.

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z oznaczeniemInstalacja Gazowa – WARSZAWSKA 15-15a” w sekretariacie Spółdzielni, pokój nr 19, nie później niż do dnia 28.04.2021 r. do godziny 14.00.

Zamawiający komisyjnie otworzy koperty z ofertami bez udziału oferentów w dniu następnym w Sali narad Spółdzielni.

Zamawiający powiadomi o wynikach przetargu. Zawarcie umowy z wybranym oferentem nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia o wynikach przetargu.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są 

  • Kierownik Działu Technicznego – Mieczysław Osuch, telefon 74 666 22 79 i Kierownik Działu Organizacyjnego – Krzysztof Juszczyk, telefon 74 666 27 64, w godz. 9.00-14.00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu z powodu istotnych przyczyn.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.