Dzisiaj jest: 3.8.2021, imieniny: Augustyna, Kamelii, Lidii

Przetargi na sprzedaż nieruchomości Gminy Długołęka

Dodano: 2 miesiące temu Czytane: 52

Wójt Gminy Długołęka ogłasza I ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Długołęka położonych w obrębie wsi JANUSZKOWICE

Wójt Gminy Długołęka

Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55 - 095 Mirków
ogłasza

I ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Długołęka

położonych w obrębie wsi JANUSZKOWICE
  1. Oznaczenie nieruchomości: OBRĘB JANUSZKOWICE

1) działka nr 136/7 o pow. 0,0966 ha, nr księgi wieczystej WR1E/00088237/4;
2) działka nr 136/8 o pow. 0,1212 ha, nr księgi wieczystej WR1E/00088237/4;
3) działka nr 136/9 o pow. 0,1163 ha, nr księgi wieczystej WR1E/00088237/4;
4) działka nr 136/10 o pow. 0,0907 ha, nr księgi wieczystej WR1E/00088237/4.

2. Opis nieruchomości:

Działki zlokalizowane są w północnej części miejscowości Januszkowice, przy sięgaczu ulicy Czereśniowej - drodze o nawierzchni gruntowej. Od północy sąsiadują z terenami użytkowanymi rolniczo oraz drogą ekspresową S8 (w odległości 350 m od drogi S8, którą oddzielają ekrany akustyczne), natomiast od pozostałych stron ich sąsiedztwo w głównej mierze stanowią zabudowania gospodarcze, a także zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa. Odległość z ul. Czereśniowej do granic Wrocławia głównymi ciągami komunikacyjnymi wynosi ok. 12 km, natomiast do wjazdu na drogę ekspresową S8 (Węzeł Łozina) - ok. 7 km.

Teren działek jest płaski. Działki nr 136/7 i 136/10 posiadają kształt zbliżony do prostokąta, z kolei działki nr 136/8 i 136/9 posiadają tzw. „wydłużoną nogę dojazdową" do zasadniczej części działki, która również jest w kształcie prostokąta.

Działki nie są uzbrojone, jednakże w pobliżu znajduje się stacja transformatorowa, a dodatkowo przez działkę drogową (dz. nr 136/4) przebiega sieć wodociągowa, wybudowana przez Zakład Usług Komunalnych Spółkę z o.o. na początku roku 2021.

3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

1) Teren, na którym położone są działki nr 136/5-10 przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę zagrodową;

2) Szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość zostały określone w Uchwale nr XXII/431/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Januszkowice (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 143, poz. 2448 z dnia 30 lipca 2004 r.).

Cena wywoławcza nieruchomości:

1) działka nr 136/7 - 100 000 zł netto (słownie: sto tysięcy złotych);
2) działka nr 136/8 - 105 000 zł netto (słownie: sto pięć tysięcy złotych);
3) działka nr 136/9 - 105 000 zł netto (słownie: sto pięć tysięcy złotych);
4) działka nr 136/10 - 100 000 zł netto (słownie: sto tysięcy złotych).

Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Termin i miejsce przetargu

1) działka nr 136/7 - 27.07.2021 r., godz. 9:00, siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój nr 18;
2) działka nr 136/8 - 27.07.2021 r., godz. 10:00, siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój nr 18;
3) działka nr 136/9 - 27.07.2021 r., godz. 11:00, siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój nr 18;
4) działka nr 136/10 - 27.07.2021 r., godz. 12:00, siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój nr 18.

6. Wadium:

1) działka nr 136/7 - 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
2) działka nr 136/8 - 10 500 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych);
3) działka nr 136/9 - 10 500 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych);
4) działka nr 136/10 - 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

7. Termin wniesienia wadium: 21.07.2021 r.

8. Nieruchomość jest bez zobowiązań i obciążeń.

9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

10. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu:

1) dokument tożsamości lub odpis z właściwego rejestru;

2) pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) do reprezentowania osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości, chyba że podmiot ubiegający się o nabycie nieruchomości bierze udział w przetargu osobiście;

3) oryginał dowodu wpłaty wadium;

4) w przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej (w tym prowadząca działalność gospodarczą), a nieruchomość ma zostać nabyta do majątku wspólnego, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać (w oryginale) pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu;

5) w przypadku, gdy oferentem jest cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278)- uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów, promesę lub zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku gdy takie zezwolenie jest wymagane.
Cudzoziemiec, który nie posiadał co najmniej promesy w dniu przetargu musi przedłożyć sprzedającemu zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży pod rygorem utraty wpłaconego do przetargu wadium.

11. Wadium wnoszone jest w formie pieniężnej, na konto Gminy Długołęka nr: 11 9584 1021 2003 0300 0101 0004 - Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Długołęce.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto Gminy Długołęka.
W przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, wadium musi zostać wniesione przez oboje małżonków lub w przetargu należy okazać (w oryginale) pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium. Wpłata wadium tylko przez jedno z małżonków może być w danych okolicznościach potraktowana jako zamiar nabycia nieruchomości do majątku osobistego jednego małżonka. Gdy tylko jedno z małżonków uiści wadium, organizator przetargu uznać może, że chce nabyć nieruchomość do majątku osobistego, na co musi być wyrażona zgoda przed drugiego współmałżonka.

12. Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

13. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

14. O terminie zawarcia umowy zwycięzca przetargu zawiadamiany jest na piśmie.

15. W przypadku, gdy zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

16. Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu. Wadium nie odebrane w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu zwraca się uczestnikom przetargu przekazem pocztowym, po potrąceniu opłaty pocztowej.

17. Wadium jest zwracane uczestnikom przetargu w przypadku:

1) odwołania przetargu;

2) unieważnienia przetargu;

3) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

18. Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów.

19. Informacje dodatkowe: W protokole z przeprowadzonego przetargu kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do oświadczenia, iż zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, posiada wiedzę nt. zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. przedmiotowej nieruchomości, posiada wiedzę o przebiegających sieciach infrastruktury technicznej oraz że nie wnosi w związku z powyższym żadnych zastrzeżeń.

21. Szczegóły dotyczące przetargu można uzyskać telefonicznie pod nr (71) 323 02 23, w pokoju nr 18 Urzędu Gminy Długołęka oraz na stronie internetowej http://dlugoleka.bip.net.pl/ w zakładce Przetargi/Zamówienia Publiczne/Konkursy.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.