Dzisiaj jest: 30.11.2021, imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka

Konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki

Dodano: tydzień temu Czytane: 28

Konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rabce Zdrój przy ul. Orkana 28 o powierzchni 0,4256 ha

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Budowlanego AZBUD
Adam Cebula i Wspólnicy sp. j. w upadłości likwidacyjnej
ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki
  1. prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rabce Zdrój przy ul. Orkana 28 o powierzchni 0,4256 ha wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie,
  2. prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rabce Zdrój przy ul. Orkana 28 o powierzchni 0,2179 ha wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie,
Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.

Celem konkursu ofert jest wyłonienie nabywcy:
  • prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rabce Zdrój, ul. Orkana 28, stanowiącego działkę nr 3848/17 o powierzchni 0,4256 ha wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie, stanowiących tzw. nieruchomość „Józef”, dla której Sąd Rejonowy w Limanowej, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Mszanie Dolnej prowadzi księgę wieczystą nr NS2L/00041760/8 (dalej: „Nieruchomość nr 1”). Cena wywoławcza wynosi: 912.240,00 zł netto (dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści złotych, 00/100)
  • prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rabce Zdrój przy ul. Orkana 28, stanowiącego działkę nr 3848/14 o powierzchni 0,2179 ha wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie, stanowiących tzw. nieruchomość „Pralnia”, dla której Sąd Rejonowy w Limanowej, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Mszanie Dolnej prowadzi księgę wieczystą nr NS2L/00027503/5 (dalej: „Nieruchomość nr 2”). Cena wywoławcza wynosi: 466.560,00 zł netto (czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych, 00/100)
(dalej: „Nieruchomości”).

Do każdej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.
Oferta może dotyczyć wyłącznie zakupu obu Nieruchomości łącznie. Niedopuszczalne jest złożenie przez oferenta oferty na zakup jednej z Nieruchomości, ani odrębnych ofert na zakup poszczególnych Nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa Produkcyjno Budowlanego AZBUD Adam Cebula i Wspólnicy sp. j. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie w Alior Bank o numerze: 71 2490 0005 0000 4520 8325 2774 wadium z dopiskiem „Konkurs ofert AZBUD” w wysokości 10% łącznej ceny wywoławczej netto za obie Nieruchomości, tj. kwoty: 137.880,00 zł w terminie do dnia 9 grudnia 2021 r. Za datę wpływu uważa się dzień uznania kwoty na rachunku bankowym upadłej spółki. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia Nieruchomości.

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno Budowlanego AZBUD Adam Cebula i Wspólnicy sp. j. w upadłości likwidacyjnej, 32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 2a lub drogą pocztową w terminie do dnia 9 grudnia 2021 r. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania oferty, decyduje data wpływu do Biura Syndyka. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem „KONKURS OFERT AZBUD NIE OTWIERAĆ”.

Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od konkursu ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, a także ma prawo do unieważnienia wyniku konkursu ofert lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od rozstrzygnięcia konkursu ofert. Wszystkie koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne każdej z Nieruchomości jest wyłączona. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została przyjęta, w przypadku nie zawarcia przez tegoż oferenta umowy sprzedaży Nieruchomości, nie podlega zwrotowi.

Ze stanem prawnym Nieruchomości, opisem i oszacowaniem wraz z dokumentacją związaną z przedmiotem konkursu ofert oraz z Regulaminem Konkursu ofert można się zapoznać i uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka Upadłości pod w/w adresem po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod adresem e-mail: a.antonik@slysz.pl oraz numerem telefonu: 603332299 w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.