Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

Dodano: 3 tygodnie temu Czytane: 46

Ogłoszenie Burmistrza Konstantyna Łódzkiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII/235/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 listopada 2020r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12 stycznia 2022 r. do 2 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Zgierskiej 2, pokoju nr 18 w godzinach od 9.00 do 15.00.

Projekt zmiany planu będzie w tym okresie również udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.konstantynow.pl/) w zakładce „Obwieszczenia”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 stycznia 2022 r. o godz. 12.00, w sali konferencyjnej na parterze Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi do projektu zmiany planu miejscowego należy składać do Burmistrza Konstantyna Łódzkiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.02.2022 r.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można składać do Burmistrza Konstantyna Łódzkiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.02.2022 r.

Uwagi do projektu zmiany planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko można składać na piśmie (na adres: Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Jako wniesienie na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Administratorem danych osobowych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Gmina Konstantynów Łódzki reprezentowana przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem www.bip.konstantynow.pl w zakładce Obwieszczenia.

Burmistrz
Konstantynowa Łódzkiego
/-/ Robert Jakubowski
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.