Dzisiaj jest: 28.9.2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Urząd Miasta Szczawno-Zdrój

Dodano: 5 lat temu Czytane: 741

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Granicznej

BURMISTRZ SZCZAWNA-ZDROJU 
na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1490), Zarządzenia nr 3/2016 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 05.01.2016 r.
OGŁASZA
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Granicznej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 616/4 o pow. 0,1504 ha oraz nr 616/3 o pow.0,0293 ha – w udziale wynoszącym 1/2, objętej księgą wieczystą nr SW1W/00037095/9 

Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolem:
„Bp”– jako zurbanizowane tereny niezabudowane.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawno Zdrój (Uchwała Nr XLVI/17/98 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 8 czerwca 1998 r. z późn. zm.) nieruchomość leży na obszarze oznaczonym jako tereny mieszkaniowe.
Termin przeprowadzonego przetargu nieograniczonego: 14.04.2016 r. 

Cena wywoławcza nieruchomości: 130.000,- zł + podatek VAT 23% 

Przetarg odbędzie się dnia 23 czerwca 2016 roku o godz.10.00,
w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium pieniądzu w wysokości 26.000,- zł (dwadzieścia sześć tysięcy złotych/ na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój - PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264. 

Wadium wniesione w pieniądzu winno zostać uznane na rachunku gminy nie później
niż w dniu 20 czerwca 2016 r.
Uwagi dodatkowe:
- o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej,
- wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz  sprzedającego,
- wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu,
- koszty transakcji ponosi strona kupująca,
- termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu  21 dni od daty przetargu,
- cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego,
- nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi oraz prawami i roszczeniami osób trzecich. Z dniem 18.02.2016 r. upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
- działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Graniczna (dz. nr 236/5) przez działkę nr 309/15 – „dr”, oraz łącznik komunikacyjny – działka nr 616/3,
- dla przedmiotowego terenu wydana została decyzja nr 15/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 08.05.2014 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na „lokalizacji ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenach działek wydzielonych z działki o nr ewid. 616 obr 2 w Szczawnie-Zdroju.”
Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 37 w Urzędzie Miejskim Szczawna-Zdroju ul. T. Kościuszki 17, tel. 74 849-39-37, 74 849-39-38
Burmistrz Szczawna-Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Szczawno-Zdrój 2016-05-16
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.