Dzisiaj jest: 28.9.2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o.

Dodano: 5 lat temu Czytane: 641

Pisemny przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż

Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż 
1. Prawa wieczystego użytkowania działki gruntowej nr ewid. 102/117 o powierzchni 40 346 m2 w tym plac składowy blach o powierzchni 3 600 m2, położonej w Stalowej Woli w obrębie 6 objętej Księgą Wieczystą numer TB1S/00043197/0, wraz z prawem własności budynków znajdujących się na tej nieruchomości w postaci obiektów:
Obiekt Nr 1 - w skład, którego wchodzą: biurowiec, hala produkcyjna, prasownia blach, przybudówka,
Obiekt Nr 2 - magazyn farb i lakierów,
Obiekt Nr 3 - budynek magazynowy,
o łącznej powierzchni użytkowej 21.037,36 m2 , wraz z drzewostanem zlokalizowanym na części działki. 

Nieruchomość położona jest w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „EURO-PARK WISŁOSAN” . 

Cena wywoławcza: 17.990.000 zł. netto 

I. Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości, w tym informacji o stanie prawnym nieruchomości będących przedmiotem przetargu oraz dodatkowych warunków związanych z zakupem zainteresowani mogą zasięgać w siedzibie Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o., tel. (15) 8135006.
Nieruchomości można oglądać w każdym dniu roboczym od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00, zgłaszając się do Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Zarządzania Zasobami, 37-450 Stalowa Wola, Kwiatkowskiego 1, Budynek A1, pokój 116, tel. (15) 8135458 lub do Dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o., 37-450 Stalowa Wola, Kwiatkowskiego 1, Budynek A1, pokój 207, tel. (15) 8135120 

II. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 • wpłacenie wadium w wysokości 10% cenny wywoławczej netto na konto:
PL74 1240 2799 1111 0000 3845 7210
 • złożenie oferty w Sekretariacie Zarządu Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o., 37-450 Stalowa Wola, Kwiatkowskiego 1, Budynek A1, pokój 104, w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg-nieruchomości” w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r., do godz. 12:00
 • otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu do składania ofert o godzinie 12:30. 

III. Oferta na nabycie wymienionych nieruchomości powinna zawierać:
 • podstawowe dane o oferencie (imię nazwisko, adres, firmę, siedzibę, dane kontaktowe, tj. nr telefonu, fax, e-mail),
 • aktualny wyciąg z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej(CEIDG) – wydruk ze strony internetowej CEIDG,
 • osoby fizyczne przystępujące do przetargu (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka z notarialnie poświadczonym podpisem, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu,
 • datę sporządzenia oferty,
 • przedmiot oferty,
 • oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 • dowód wpłaty wadium. 

IV. Okres związania ofertą liczony od daty otwarcia ofert wynosi 90 dni. 

V. Inne postanowienia:
 • wadium przepada na rzecz Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o., jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje cenny wywoławczej,
 • wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone przelewem niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty,
 • wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia,
 • wadium przepadnie na rzecz Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o., jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży,
 • pisemne zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty stanowi zobowiązanie do zawarcia umowy notarialnej,
 • w razie gdy kilku oferentów zaoferowało tę samą lub zbliżoną cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji, o czym oferenci zostaną powiadomieni odrębnie,
 • jeden oferent, może przystąpić do przetargu na nieruchomość wymienioną w poz. 1. niniejszego ogłoszenia (powyżej),
 • do ceny nabycia doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VI. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie 21 dni od upływu terminu składnia ofert. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu jego uczestnicy zostaną pisemnie powiadomieni o jego wynikach.

Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prowadzenia dalszych negocjacji z oferentami, przedłużenia terminu do składania ofert, odstąpienia w każdym czasie od wyboru oferenta, unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.