Dzisiaj jest: 28.10.2021, imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

Wójt Gminy Wisznia Mała

Dodano: 5 lat temu Czytane: 245

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Wysoki Kościół

Wójt Gminy Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9, 55 – 114 Wisznia Mała
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Wysoki Kościół
1.            Oznaczenie nieruchomości:
Działka gruntu nr ew. 58/2, o pow. 0,1117 ha, obręb Wysoki Kościół.
Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy pod nr WR1W/00017677/8.
2.            Opis nieruchomości:
Działka gruntu położona bezpośrednio przy ul. Parkowej. Działka zlokalizowana jest  w sąsiedztwie rozproszonej zabudowy mieszkaniowej oraz terenów użytkowanych rolniczo.  Sieci infrastruktury technicznej (woda i energia) są ułożone w ulicy Parkowej.
3.            Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
1)            Teren, na którym położona jest nieruchomość nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2)            W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy teren,  na którym położona jest działka, oznaczony jest symbolem M: tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej.
Działka znajduje się w granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Trzebnickie”, w strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego, w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  w strefie „OW” obserwacji archeologicznej oraz w obszarze historycznego układu ruralistycznego wpisanego do ewidencji zabytków.
3)            Ustalenia dotyczące kierunków zagospodarowania terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, zostały określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wisznia Mała, zatwierdzonym Uchwałą nr V/XXXV/194/09 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 grudnia 2009r.
4.            Cena nieruchomości:
85.000 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych)
Cena zawiera podatek od towarów i usług (VAT).
5.            Wadium:
8.500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych)
6.            Termin wniesienia wadium:
27.06.2016r.
7.            Termin i miejsce przetargu:
04.07.2016r., godz. 13.00, siedziba tut. Urzędu,  pokój nr 12;
Szczegóły dotyczące sprzedaży są dostępne w zarządzeniu nr 82/2016 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 24 maja 2016r. opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wiszniamala.pl
Informacje dodatkowe można uzyskać w pok. nr 12 Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 lub telefonicznie pod nr 71/308 48 54.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.