Dzisiaj jest: 26.6.2019, imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny

Oborniki Śląskie przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu

Dodano: 2 lata temu Czytane: 1600

Sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w Obornikach Śląskich w rejonie ulicy Małej Ogrodowej

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 3/2017 z dnia 05.01.2017 r.,
w sprawie ogłoszenia
drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 74/43,

AM 13, położonej w Obornikach Śląskich, w rejonie ulicy Małej Ogrodowej, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm), uchwały nr 0150/XL/291/09 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2009 roku z późn. zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Oborniki Śląskie

podaje się do publicznej wiadomości
że dnia 24.03.2017 r. o godz. 10.00, w budynku „A” Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, pok. 4, przeprowadzony zostanie drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż opisanej w poniższej tabeli niezabudowanej działki gruntu:
 
Miasto Oborniki Śląskie ogłaszają drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 74/43 
 
Działka niezabudowana, zbywana na własność. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń.
Termin przeprowadzenia pierwszego przetargu: 29.11.2016 r.
Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Cena działki ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śląskich.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest podatkiem VAT wg stawki 23%.
Uczestnicy przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu w kasie Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich nr 83 95830009 0000 1007 2000 0017 w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śl., w wysokości podanej w kolumnie 7 powyższej tabeli tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 20.03.2017 r. 
W tytule przelewu należy wpisać numer działki, na którą wadium zostało wpłacone.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli posiadają zgodę właściwego organu państwowego na nabycie przedmiotowych nieruchomości.
UWAGA:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), w przypadku pełnomocnika - pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,
- w przypadku osób prawnych lub innych podmiotów gospodarczych – dokumentu potwierdzającego status prawny, tj. aktualny, wydany w okresie do trzech miesięcy przed terminem przetargu, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw notarialnych lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,
- cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) - zezwolenie (lub promesę) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy organizator przetargu nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina na koszt kupującego.
Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, tel. 71 310-35-19. 
 
OBORNIKI ŚLĄSKIE
DZ. NR 74/43 AM-13
REJON ULICY MAŁEJ OGRODOWEJ
 
OBORNIKI ŚLĄSKIE REJON ULICY MAŁEJ OGRODOWEJ drugi przetarg na na sprzedaż niezabudowanej działki
 
 
 
 
WIDOK OGÓLNY DZIAŁEK I SĄSIEDZTWA

Oborniki Śląskie II przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie ulicy Małej Ogrodowej
 
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.