Dzisiaj jest: 24.10.2021, imieniny: Arety, Marty, Marcina

Urząd Miasta Karczew

Dodano: 5 lat temu Czytane: 293

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 poz.782) i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)

BURMISTRZ KARCZEWA OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości, składającej się z dwóch działek nr 603 z obrębu 9 oraz nr 518 z obrębu 10, położonej w Karczewie przy ul. Sosnowej
Lp. Obręb Działka nr ew. Łączna powierzchnia [m2] Księga wieczysta Cena wywoławcza [zł] Wadium [zł]
1) 0009-miasto Karczew 0010-miasto Karczew 603
518
1453 KW WA1O/00078254/8 300.000,00 30.000,00
I. Opis przedmiotu sprzedaży.
  1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż opisanej niżej nieruchomości (zwanej dalej, „Nieruchomość”) na warunkach opisanych w niniejszym ogłoszeniu.
  2. Nieruchomość położona jest w Karczewie, przy ulicy Sosnowej, usytuowana jest w atrakcyjnej części miasta. Działka jest dogodnie położona w stosunku do tras komunikacyjnych zapewniających połączenie z okolicznymi miejscowościami. Działka posiada regularny kształt, jest niezabudowana i niezagospodarowana. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa, mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane. W ulicy Sosnowej wzdłuż granicy Nieruchomości położone są media: energia elektryczna, wodociąg, gazociąg.
  3. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 poz.782) upłynął w dniu 30 marca 2016 r.
  4. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności Nieruchomości.
  5. Nieruchomość położona jest na obszarze, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania.
  6. Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  7. Cena wywoławcza sprzedaży Nieruchomości wynosi: 300.000,00 zł.
Wadium: 30.000 zł
Ceny zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług.

II. Obciążenia nieruchomości
Nieruchomość obciążona jest służebnością przesyłu sieci telefonicznej usytuowanej w odległości ok. 1 m od wschodniej granicy działki.

III. Zobowiązania, których przedmiotem jest Nieruchomość.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie umożliwić przedsiębiorcy przesyłowemu wejście na grunt w celu usunięcia awarii, przeprowadzenia konserwacji, czy też modernizacji sieci telefonicznej.

IV. Wymogi dotyczące zgłoszenia do przetargu
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne. Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
- dowód wpłaty wadium,
- osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
- reprezentanci osoby prawnej – dokument tożsamości oraz oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.
- pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
- cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed podpisaniem notarialnej umowy przenoszącej prawo własności uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.  
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej nieruchomości.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 roku o godzinie 11.00 w sali nr 19 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, na działkę będącą przedmiotem licytacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2016 r. W tytule wpłaty należy podać numer działki, której ona dotyczy.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Miejskiego w Karczewie: Bank Spółdzielczy w Karczewie 35 8023 0009 2001 0000 0723 0004. Wadium przepada, jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy. Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po uprzednim podaniu numeru konta bankowego, na które wadium ma zostać zwrócone.
Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu ponosi koszty notarialne i sądowe związane przeniesieniem prawa własności nieruchomości. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Organizator przetargu zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Karczewie, przy ul. Warszawska 28 pok. nr 40 (telefon 22 780 65 16 wew. 112, e – mail: m.zawada@karczew.pl)

W przypadku odwołania przetargu wadium podlega zwrotowi wszystkim uczestnikom przetargu.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.