Dzisiaj jest: 27.10.2021, imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Urząd Miasta Karczew

Dodano: 5 lat temu Czytane: 283

PIĄTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonych w Karczewie

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 poz. 782) i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)

BURMISTRZ KARCZEWA OGŁASZA
PIĄTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości położonych w Karczewie przy ul. Jana Kochanowskiego
I. Opis przedmiotu sprzedaży.
Lp. Obręb Działka nr ew. Powierzchnia [m2] Księga wieczysta Cena wywoławcza [zł] Wadium [zł]
1) 0004-miasto Karczew 183/1 901 KW WA1O/00020903/2 160.000,00 20.000,00
2) 0004-miasto Karczew 183/4, 557/2, 591/2 898 KW WA1O/00020903/2 160.000,00 20.000,00
  1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż opisanych niżej nieruchomości (zwanych dalej, „Nieruchomości”) na warunkach opisanych w niniejszym ogłoszeniu.
Nieruchomości położone są w Karczewie, wzdłuż ulicy Jana Kochanowskiego, usytuowane są w atrakcyjnej części miasta. Działki są dogodnie położone w stosunku do tras komunikacyjnych, zapewniających połączenie z okolicznymi miejscowościami. Działki posiadają regularny kształt, są niezabudowane i niezagospodarowana. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, tereny niezagospodarowane i teren przeznaczony pod usługi sportu. W ulicy Jana Kochanowskiego wzdłuż granicy Nieruchomości położone są media: energia elektryczna, wodociąg, gaz dociągnięty tylko do wysokości działki 183/1.
  1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 poz.782) upłynął w dniu 7 listopada 2015r.
  2. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności Nieruchomości.
  3. Nieruchomości położone są na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania „Ługi II”.
  4. Na Nieruchomościach dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN).
  5. Nieruchomości zostaną sprzedane w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  6. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT, według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży - aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

II. Obciążenia nieruchomości
Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi ani jakimikolwiek prawami osób trzecich.

III. Zobowiązania, których przedmiotem są Nieruchomości.
Nieruchomości nie są przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań.

IV. Wymogi dotyczące zgłoszenia do przetargu
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne. Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
- dowód wpłaty wadium,
- osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
- reprezentanci osoby prawnej – dokument tożsamości oraz oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.
- pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
- cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed podpisaniem notarialnej umowy przenoszącej prawo własności uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.  
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 roku o godzinie 12.00 w sali nr 19 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, na działkę będącą przedmiotem licytacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2016 r.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Miejskiego w Karczewie: Bank Spółdzielczy w Karczewie 35 8023 0009 2001 0000 0723 0004. Wadium przepada, jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy. Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po uprzednim podaniu numeru konta bankowego, na które wadium ma zostać zwrócone.
Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu ponosi koszty notarialne i sądowe związane przeniesieniem prawa własności nieruchomości. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Organizator przetargu zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Karczewie, przy ul. Warszawska 28 pok. nr 40 (telefon 22 780 65 16 wew. 112, e – mail: m.zawada@karczew.pl)
W przypadku odwołania przetargu wadium podlega zwrotowi wszystkim uczestnikom przetargu.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.