Dzisiaj jest: 27.10.2021, imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

Dodano: 5 lat temu Czytane: 237

DRUGI PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO
OGŁASZA
DRUGI PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI
 
1/ Nieruchomość gruntowa położona przy ulicy Szwoleżerów, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 6 numerem 164 o powierzchni 650 m2, zapisana w KW OL1L/00031869/5.
Cena wywoławcza: 17.910,00 zł (słownie: siedemnaście  tysięcy dziewięćset dziesięć złotych). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.
 
Wysokość wadium wynosi: 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych).
 
Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego EUKK–. Tereny kolejowe oraz obiekty stacji kolejowej – adaptowane. Obiekty obsługi technicznej zbędne dla potrzeb kolejowych mogą być przeznaczone pod inną  funkcję o charakterze przemysłowo-usługowym.
 
Przetarg jest ograniczony do osób fizycznych i prawnych legitymujących się tytułem prawnym do nieruchomości przyległych do działki 164 w obrębie 6, w celu lepszego zagospodarowania posiadanej już nieruchomości.
 
Osoby zainteresowane nabyciem działki, w terminie do dnia 6 czerwca 2016 roku  do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miasta Lidzbarka Warmińskiego ul. A. Świętochowskiego 14, w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ustny ograniczony – „Szwoleżerów”, złożą dowody potwierdzające spełnienie warunków przetargu:
  1. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w ustnym przetargu ograniczonym.
  2. Aktualny- wyciąg z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości przyległej do działki nr 164.
  3. Kserokopię dowodu wniesienia wadium.
  4. Potwierdzone pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu, w przypadku osób reprezentujących uczestników przetargu.
  1. Aktualny odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych, dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu.
 
Komisja Przetargowa w dniu 7 czerwca 2016 r. sprawdzi dowody potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w ustnym przetargu ograniczonym i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta  wywiesi listę osób zakwalifikowanych.
 
DRUGI USTNY PRZETARG OGRANICZONY ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 10 CZERWCA 2016 ROKU O GODZ. 10 00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM UL. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO 14.
 
            W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 6 czerwca 2016 roku złożą ofertę i wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Lidzbarka Warmińskiego Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13 1160 2202 0000 0000 6193 1481 i zostały zakwalifikowane do udziału w przetargu. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w rachunek oraz spełnią warunki określone w ogłoszeniu.
Nabywca przejmuje wszelkie zobowiązania zbywcy a w szczególności uiszczanie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w wysokości ustalonej przez właściciela gruntu.
Nabywcy są zobowiązani wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem.
Nabywcy zobowiążą się, w razie potrzeby, do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji, bez roszczeń odszkodowawczych.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wylicytowana kwota wraz z należnym podatkiem VAT (po odliczeniu wpłaconego wadium) winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
 
Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 
Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14, pok. 101,  tel.  (0-89) 767-85-13.
 
 
Lidzbark Warmiński, dnia  28.04.2016 r.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.