Dzisiaj jest: 28.9.2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Dodano: 6 lat temu Czytane: 245

Nieruchomość niezabudowana położona w Olkuszu przy Al. 1000-lecia

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza

III  przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Olkuszu przy Al. 1000-lecia

  1. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana działka nr  3174/56  o pow. 2646 m2, objęta księgą wieczystą KR1O/00037512/4, położona w Olkuszu przy Al. 1000-lecia, stanowiąca własność Gminy Olkusz. Działka o nieregularnym kształcie , składająca się z dwóch prostokątów , posiadająca dostęp do uzbrojenia technicznego w postaci : sieci energetycznej, wodociągowej , gazowej i kanalizacyjnej.Nieruchomość obciążona  służebnościami przesyłu linii napowietrzno-kablowej oraz posadowienia słupa SN  na rzecz  ENION S.A. z siedzibą w Krakowie oraz służebnością przesyłu przyłącza teletechnicznego  na rzecz ORANGE  POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie . Z własnością działki nr 3174/56 związana jest nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu przez działki nr 3174/46, 3174/43 i 3174/15 objęte księgami wieczystymi KR 1O/00065068/1  i KR1O/00051341/ 0 zapewniająca dostęp do drogi publicznej. Szczegółowy zakres służebności ujawniony w dziale  I – SP i dziale III  księgi wieczystej  KR1O/00037512/4 do wglądu w Wydziale  Geodezji i Gospodarki Mieniem tut. Urzędu  pok. 237. Z uwagi na kształt   oraz obciążenia służebnościami  przesyłu, mogą wystąpić utrudnienia w jej zabudowie. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny przemysłowo- usługowe.  Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia  03.07.2015r. I przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony został dnia 19.08.2015r. II przetarg przeprowadzono dnia 20.10.2015r. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Al.1000-lecia - ul. Osiecka, przedmiotowa działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: „ 6P” – opisanym jako  tereny działalności produkcyjnej , składowania i magazynowania i obsługi transportu samochodowego oraz  w liniach rozgraniczających drogi „ 16 KDW”- opisanej jako droga wewnętrzna, ponadto w granicy terenu górniczego ZGH Bolesław.
  2. Cena wywoławcza do przetargu wynosi  110.000,00 zł ( słownie: sto dziesięć tysięcy złotych ). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  3. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości  22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych)  w terminie do dnia 19.02.2016r. włącznie.  Za datę  wniesienia  wadium  uważa  się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz  nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878  z podaniem tytułu wpłaty : przetarg –  działka nr 3174/56. Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  4. Przetarg odbędzie się w dniu  25.02.2016r. o godz. 11.30 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz,  Rynek 1, pok. 101. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne  – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego(informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym ) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i  nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego), małżonek zamierzający samodzielnie licytować  nieruchomość  nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka  a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka , iż  środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tj : Dz.   U. z 2014r. poz.1380 ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy. Wadium wpłacone przez osoby których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie  później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto  bankowe wskazane przez oferenta.
  5. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT i  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
  6. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, nabywca nieruchomości zostanie  zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca  nieruchomości  nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.
  7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
  8. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 237, tel. 32 6260237.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.