Dzisiaj jest: 27.10.2021, imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Urząd Miasta i Gminy Mieroszów

Dodano: 5 lat temu Czytane: 258

VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w obrębie Mieroszów 2, przy ul. Tkackiej

B U R M I S T R Z    M I E R O S Z O W A

58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1

o g ł a s z a

VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 


nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w obrębie Mieroszów 2, przy ul. Tkackiej, składającej się z działki nr 384/5 o powierzchni 0,2170 ha.

Opis nieruchomości: teren bez uzbrojenia, niezagospodarowany, o pełnej dostępności inwestycyjnej. Dojazd, dostęp – ulicą Tkacką o nawierzchni utwardzonej. Użytek gruntowy: Bp. Na działce znajduje się słup energetyczny, latarnia (wraz z zasilaniem), jedno drzewo (topola). Ponadto przez działkę przebiega sieć wodociągowa.

Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Kw nr SW1W/00042436/0.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem UP, KS – przeznaczony dla lokalizacji obiektów służących prowadzeniu działalności gospodarczej: usługowej, w tym także stacje paliw, z wyjątkiem obiektów chronionych; usługowo – produkcyjnej, naprawczej, a także magazynowej (w tym hurtownie i składy), wytwórczej i przetwórczej (przemysł i rzemiosło produkcyjne).

Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich.

I przetarg przeprowadzono w dniu 20 lipca 2015 r.; II przetarg przeprowadzono w dniu 18 września 2015 r.; III przetarg przeprowadzono w dniu 12 listopada 2015 r.; IV przetarg przeprowadzono w dniu 22 lutego 2016 r.; V przetarg przeprowadzono w dniu 29 kwietnia 2016 r.

CENA WYWOŁAWCZA – 119. 000 zł

w tym 23% VAT w kwocie: 22.252,03 zł

WADIUM – 15. 000 zł

Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 01 lipca 2016 r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce lub przelewem nie później niż do dnia 27 czerwca 2016 r. na rachunek Gminy Mieroszów w Banku BGŻ BNP Paribas S. A. O/Wałbrzych nr: 74 2030 0045 1110 0000 0087 7690. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Mieroszów.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność gospodarczą wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wzywa się zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Cena nabycia nieruchomości jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu odpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Mieroszów. Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej.

Informacje szczegółowe można uzyskać w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Mieroszowie lub telefonicznie pod nr 74 84 94 307 lub 74 84 94 318 (w zakresie ustaleń planu miejscowego).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.