Dzisiaj jest: 26.9.2021, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.

Dodano: 5 lat temu Czytane: 274

przetarg ustny w formie licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Katowicach przy ul. Krakowskiej

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:
Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 88 904 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach:    KRS 0000077664
OGŁASZA
przetarg ustny w formie licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
położonych w Katowicach przy ul. Krakowskiej
 
1. Nieruchomość gruntowa położona w Katowicach przy ul. KRAKOWSKIEJ
- prawo wieczystego użytkowania gruntu działki nr 394/6 o powierzchni 1198 m², użytek „B”
- k. m. 1,                     - obręb 0006 Szopienice,                    - KW KA1K/00012825/8
- cena wywoławcza:    185 000 zł,    wadium:   18 500 zł,               postąpienie:  2 000 zł
Dzielnica:  Szopienice 

2. Nieruchomość gruntowa położona w Katowicach przy ul. KRAKOWSKIEJ
- prawo wieczystego użytkowania gruntu działki nr 395/6 o powierzchni 1275 m², użytek „B”
- k. m. 1,                     - obręb 0006 Szopienice,                    - KW KA1K/00012825/8
- cena wywoławcza:    196 100 zł,    wadium:   19 610 zł,               postąpienie:  2 000 zł
Dzielnica:  Szopienice 

3. Nieruchomość gruntowa położona w Katowicach przy ul. KRAKOWSKIEJ
- prawo wieczystego użytkowania gruntu działek o nr 397/6 i 398/6 o łącznej powierzchni 1275 m², użytek „B”
- k. m. 1,                     - obręb 0006 Szopienice,                    - KW KA1K/00012825/8
- cena wywoławcza:    196 600 zł,    wadium:   19 660 zł,               postąpienie:  2 000 zł
Dzielnica:  Szopienice 

Do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień transakcji (na dzień ukazania się ogłoszenia dla wskazanych wyżej nieruchomości obowiązuje „stawka zw” – zwolniony z VAT).
Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określono poniżej. 

Termin i miejsce przetargu:
21 czerwca 2016 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki  przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro).
Przedmioty przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 30 maja 2016r. do 17 czerwca 2016r., po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji Wieczorek, ul. Krawczyka 3 w Katowicach, tel. 32 353 30 88. 

Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 17 czerwca 2016r. (piątek) - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.
-Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
-Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
-Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny.
2. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.
3. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe  wypisy.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
6. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości Nabywca.
7. Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o zgody korporacyjne wymagane do zawarcia aktu notarialnego. Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości jest uzależnione od realizacji ww. warunków oraz oświadczeniu  Gminy o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu i nastąpi w terminie nie krótszym niż 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania warunkowej umowy sprzedaży ww. nieruchomości. Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży zostaną określone w warunkowej umowie sprzedaży. Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży.
 
Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów z dn. 13.02.2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki  lub  na stronie internetowej:  www.sdsm.pl.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.