Dzisiaj jest: 26.9.2021, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

WÓJT GMINY RACZKI

Dodano: 5 lat temu Czytane: 656

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Raczki, położonej w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki

WÓJT GMINY RACZKI

podaje do publicznej wiadomości WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

 na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Raczki,

 położonej w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki.

I.             OPIS NIERUCHOMOŚCI:

1.            Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 929/4 i 929/5 o łącznej powierzchni 0,7308 ha, położona w obrębie 0019 – Raczki, gm. Raczki, księga wieczysta nr SU1S/00027224/4.

2.            Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Raczkach, przy skrzyżowaniu ulic     1 Maja (droga wojewódzka nr 664 Raczki-Augustów-Lipsk-granica państwa) oraz Sportowej (droga gminna), na istniejącym nowym osiedlu zabudowy jednorodzinnej, w niedalekim sąsiedztwie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Teren płaski, dogodny do zabudowy, warunki gruntowe korzystne, dostępne uzbrojenie – energia elektryczna, sieć telekomunikacyjna, wodociąg gminny, kanalizacja sanitarna gminna. Wjazd na nieruchomość z ul. 1 Maja (z drogi wojewódzkiej) lub z ul. Sportowej, lub poprzez drogę dojazdową dz. nr  929/2 (własność Gminy Raczki). Istniejące ogrodzenie z siatki do demontażu przed sprzedażą. Nieruchomość znajduje się w odległości ok. 1km od wjazdu na węzeł Raczki drogi ekspresowej S61 (w ciągu planowanej trasy Via Baltica) i drogi krajowej nr 8, ok. 11km od granic miasta Suwałki, jak również w odległości ok. 20km od Olecka oraz Augustowa.

3.            Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki, uchwalonego uchwałą Nr XXII/143/01 Rady Gminy Raczki z dnia 19.01.2001r. (Dz. Urz. Wojew. Podl. z dnia 20.02.2001r. Nr 4, poz. 64), położona na terenie oznaczonym w planie symbolem: 2U – teren usług komercyjnych.

Przeznaczenie podstawowe – usługi handlowe i inne nieuciążliwe.

Przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna realizowana łącznie z obiektami usługowymi.

4.            Nieruchomość jest bez zobowiązań i obciążeń.

II.            INFORMACJE OGÓLNE:

1.            Forma zbycia nieruchomości  -  przetarg ustny nieograniczony.

2.            Cena wywoławcza nieruchomości 620.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy złotych). W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług.

3.            Wadium w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Raczki nr 03 9367 0007 0030 0300 0198 0191 Bank Spółdzielczy Rutka Tartak O/ Raczki w terminie do dnia 20 lipca 2016 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Gminy Raczki.

4.            Osoba upoważniona do reprezentowania osoby prawnej musi okazać aktualny wypis z KRS, a w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika – dodatkowo notarialnie potwierdzone pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego;

5.            Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o dniu zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

6.            Przetarg odbędzie się w dniu 21 lipca 2016 r. w budynku Urzędu Gminy Raczki przy Placu Kościuszki 14, pokój nr 11 i rozpocznie się o godz. 10.00.

7.            Wójt może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

8.            Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój nr 8, telefonicznie (87) 568 64 23 oraz na stronie internetowej www.raczki.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.