Dzisiaj jest: 26.9.2021, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Urząd Miasta i Gminy Sztum

Dodano: 5 lat temu Czytane: 304

Rokowania, po dwóch przetargach nieograniczonych zakończonych wynikiem negatywnym, dotyczące sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH 
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1774 ze zm.) , § 3, §6, § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), OGŁASZA rokowania, po dwóch przetargach nieograniczonych zakończonych wynikiem negatywnym, dotyczące sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 654/3 i sprzedaży znajdujących się na tej działce budynków i budowli, położonych w Krynicy Morskiej przy ul. Żeromskiego nr 2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności wczasowo- turystycznej. 

Opis i położenie nieruchomości:
Działka nr 654/3 o pow. 2930 m 2 zabudowana trzema budynkami o pow. użytkowej 946,80 m 2 w których mieści się Ośrodek Wczasowy „RELAX”.
Nr Księgi wieczystej GD2M/00047190/5
Prawo użytkowania wieczystego do 05.12.2089 r.
Nieruchomość jest położona w Krynicy Morskiej przy ul. Żeromskiego nr 2, powiat nowodworski województwo pomorskie. Ośrodek położony w lesie sosnowym, w bliskiej odległości od morza i plaży – około 120m. Budynki murowane z cegły i pustaków, trzykondygnacyjne, ocieplone, wolnostojące ze stropodachem jednospadowym płaskim krytym papą, wybudowane w 1976 roku. Wyposażone w energię elektryczną, instalację TV i telefoniczną, monitoring, wodę z wodociągu miejskiego, kanalizację sanitarną, ogrzewanie CO z własnej kotłowni olejowej. Na terenie ośrodka jest parking, plac zabaw, plac grillowy i kręgielnia. Pokoje 2,3,4 i 5 osobowe z tarasami lub balkonami, wyposażone w TV, łazienki z kabinami prysznicowymi oraz aneksy kuchenne z lodówkami i czajnikami.
Cena wywoławcza: za budynki z wyposażeniem 1 200 000,00 zł,
za prawo użytkowania wieczystego działki 900 000,00 zł. Łączna cena do rokowań 2 100 000,00 zł
Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań: 09 września 2016 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu, sala nr 33
Zaliczkę w wysokości: 210 000,00 zł należy wpłacić na konto BS w Sztumie nr 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040 w terminie do dnia 06.09.2016 r.
Sprzedaż zwolniona z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10a i art. 29a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t. j. z 2011 r. Dz. U. nr 177 poz. 1054 ze zm.).
Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 29.01.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg ogłoszony na dzień 22.04.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Podstawa sprzedaży: Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXII/152/2008 z 29.03.2008 r.
Sposób zbycia: Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i własności budynków w drodze rokowań po dwóch przetargach nieograniczonych, zakończonych wynikiem negatywnym. 

Warunki rokowań:
 1. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zaklejonej kopercie umożliwiającej identyfikację zgłaszającego, z napisem „Rokowania – Ośrodek – w Krynicy Morskiej”, w informacji Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie przy ul. Mickiewicza nr 39, na parterze budynku do dnia 06.09. 2016 r. do godz. 15.00.
 2. Wpłacenie zaliczki w wysokości: 210 000,00 zł na konto BS w Sztumie nr 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040 w terminie do dnia 06.09.2016 r. (Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu.) 

Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
 2. datę sporządzenia zgłoszenia;
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 4. proponowaną cenę w rozbiciu osobno za budynki z wyposażeniem i za prawo użytkowania wieczystego gruntu, przewyższającą o minimum 1% cenę wywoławczą, zaokrągloną w górę do pełnych dziesiątek złotych i sposób jej zapłaty; 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. 

Część jawna rokowań.
W części jawnej rokowań, komisja w obecności uczestników:
 1. podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza czy zgłoszenia zawierają kopie dowodu wniesienia zaliczki;
 2. otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań;
 3. przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań;
 4. ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do części ustnej rokowań. 

Komisja odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:
 1. nie odpowiadają warunkom rokowań;
 2. zostały złożone po wyznaczonym terminie;
 3. nie zawierają danych, które powinno zawierać zgłoszenie, lub dane te są niekompletne oraz nie zawierają dowodu wniesienia zaliczki;
 4. są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści. 

Ustna część rokowań:
W części ustnej, komisja przeprowadza rokowania w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie części ustnej rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.
Po zakończeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy. 

W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.
W dodatkowych ustnych rokowaniach zgłaszający zgłaszają ustnie kolejne postąpienia, które nie mogą wynosić mnie niż 1 % ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek złotych dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
Z przeprowadzonych rokowań przewodniczący komisji sporządza protokół, który będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy notarialnej Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu.
Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu. 

Nabywca będzie ponosił opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego oraz podatek od nieruchomości w wysokości ustalonej przez Miasto Krynica Morska.
Dodatkowe koszty: nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisów do księgi wieczystej.
W terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum nie wpłynęły wnioski osób, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21. 08. 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy zapewnia, że nie toczy się postępowanie administracyjne ani sądowe kwestionujące prawidłowość nabycia nieruchomości przez Gminę Sztum.
Do rokowań mogą przystąpić osoby prawne i osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie lub osoby zagraniczne (nie posiadające zadłużeń wobec gminy Sztum), które wpłacą zaliczkę w wysokości i terminie podanym w ogłoszeniu. Dowód wniesienia zaliczki podlega przedłożeniu komisji
Osoby reprezentujące osoby prawne, przystępujące do rokowań winny legitymować się upoważnieniem do występowania w imieniu i na rzecz osoby prawnej oraz aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.
Osobie, która w wyniku rokowań zostanie ustalona jako nabywca, wpłacona zaliczka zostaje zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Zaliczka zostaje zwrócone nie później jak w ciągu trzech dni od dnia: odwołania rokowań, zamknięcia rokowań, unieważnienia rokowań, zakończenia wynikiem negatywnym, nie wygrania rokowań. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku gdy nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu i nie podpisze umowy, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Dodatkowe informacje; nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy na czas określony do dnia 15 sierpnia 2016 r.
Informacji dotyczących rokowań można uzyskać w pok. 43 lub 52 tel. 640 6379 lub 640 6362. Ogłoszenie można pobrać ze strony www.sztum.pl z zakładki ogłoszenia i wykazy.
 
Sztum, dnia 31 maja 2016 r.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.