Dzisiaj jest: 28.10.2021, imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

Urząd Miasta Szczawno-Zdrój

Dodano: 5 lat temu Czytane: 378

Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie - Zdroju

BURMISTRZ SZCZAWNA-ZDROJU


na podstawie ustawy z dnia 21. 08. 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), Rozporządzenia RM z dnia 14. 09. 2004 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.), Zarządzenia Burmistrza Szczawna – Zdroju nr 50/2015 z dnia 28.05. 2015 r.

OGŁASZA

Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie - Zdroju, obręb nr 2, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 617/1 o pow. 0,1539 ha, objętej księgą wieczystą nr SW1W/00007146/3.

Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolem:

„Bp” – jako zurbanizowane tereny niezabudowane.

Zgodnie z Decyzją Burmistrza Szczawna-Zdroju Nr 14/2014 z dnia 08.05.2014 r. o warunkach zabudowy teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 


Cena wywoławcza nieruchomości: 95.000,- zł + podatek VAT 23%

Zaliczka: 19.000,- zł

Rokowania odbędą się dnia 22 lipca 2016 r. o godz. 12.00

w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna - Zdroju ul. Kościuszki 17 


Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

1)Wpłacenie zaliczki na konto: Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój – PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264, nie później niż 18 lipca 2016 r.

2)Zgłoszenie udziału w rokowaniach poprzez złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie, nie później niż 18 lipca 2016 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17, pokój nr 5.

Ofertę zaadresować następująco:

„Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno – Zdrój

Oferta - rokowania na sprzedaż dz. nr 617/1 obręb nr 2 Szczawno-Zdrój

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 22.07.2016 r. GODZ. 12:00”

Oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2) datę sporządzenia zgłoszenia,

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4) proponowaną cenę przewyższającą cenę wywoławczą i sposób jej zapłaty,

5) kopię dowodu wpłaty zaliczki,

6) wskazanie numeru i nazwy rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu zaliczki, w przypadku wyłonienia innego nabywcy, odwołania, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. 


Uwagi dodatkowe:

- zaliczka wpłacona przez uczestników, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócona nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia rokowań,

- zaliczka wpłacona przez wybranego oferenta zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego,

- koszty transakcji ponosi strona kupująca,

- termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rokowań,

- cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego - w przypadku złożenia oferty zapłaty ceny gotówką jednorazowo,

- cena nabycia nieruchomości może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 5 lat, pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, Wierzytelność gminy podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki.

- dniem 02.02.2015 r. upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

- działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – dz. nr 12 obr. nr 2, poprzez służebność drogową, która zostanie ustanowiona na działkach nr 617/2, 617/3, 617/4, 617/5, 617/6

- nieruchomość obciążona jest służebnością gruntową (drogową) ustanowioną na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 26/2, 612/3, 612/4, 612/1, 614, 27/2, 63/2, 28

- na przedmiotowej nieruchomości ustanowiona zostanie służebność dojścia, dojazdu do drogi publicznej – dz. nr 12 obr. nr 2 dla terenu działek nr 30/2, 29, 63/4 obręb nr 2 Szczawno-Zdrój,

- dla przedmiotowego terenu wydana została decyzja nr 14/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 08.05.2014 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na „lokalizacji sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenach działek wydzielonych z działki o nr ewid. 617 obr 2 w Szczawnie-Zdroju.”

- nieruchomość nie znalazła nabywców w kolejnych przetargach oraz rokowaniach, zorganizowanych w dniach: 09.03.2015 r., 08.05.2015 r., 22.10.2015 r., 11.03.2016 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 37 w Urzędzie Miejskim Szczawna Zdroju, ul. T.Kościuszki 17 el./74/ 849-39-37, 38 pok. nr 37,38 w godz. od 8.00 do 15.30.

Burmistrzowi Szczawna-Zdroju przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. 


Szczawno Zdrój 2016-06-01

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.