Dzisiaj jest: 24.10.2021, imieniny: Arety, Marty, Marcina

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

Dodano: 5 lat temu Czytane: 263

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego

Jedlina-Zdrój 2016-06-01
BURMISTRZ MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ
GPM.6840.26.2015
WYCIĄG
Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
B U R M I S T R Z    M I A S T A    J E D L I N A-Z D R Ó J
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 27,50 m2 plus piwnica o powierzchni 1,15 m2 i komórka poza budynkiem o powierzchni 5,69 m2, położonego na parterze budynku przy ulicy Piastowskiej nr 23 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 867/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego ustanowionego do 29.04.2096 r. nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0903 ha, oznaczonego numerem ewidencyjnym 217/1 i 217/6, opisanej w księdze wieczystej nr SW1W/00029648/2 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.
1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
1) W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Jedlina-Zdrój Nr XXI/136/12 z dnia 29 listopada 2012r. nieruchomość oznaczona jest symbolem 4MW/U z zapisem teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej.
2) w ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest użytkiem B – tereny mieszkaniowe;
2. Cena wywoławcza: 27 800 zł
w tym: cena lokalu : 88% ceny wywoławczej i cena udziału w gruncie: 12% ceny wywoławczej.
Sprzedaż części budynku (lokalu) jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710).
3. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 13 lipca 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej nr 2 .
4. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu nr 13102050950000560200114280 w wysokości 3 000 zł, nie później  niż 6 lipca 2016 r. z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium – lokal Piastowska nr 23/3”
5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia:
Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.um.jedlina.pl) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu), a wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Jedlina-Zdrój.
6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska nr 2
tel. 748455-215 wew. 20
nieruchomosci@jedlinazdroj.eu
Sporządziła: M. Magoń
 WZ. Burmistrza Miasta
Romuald Wysocki
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.